Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Дипломная работа: Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

Дипломная работа: Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ДИПЛОМНА РОБОТА

випускника військового двічі орденів Червоного Прапора інституту ракетних військ і артилерії

імені Богдана Хмельницького Сумського Державного університету


м. Суми

2005 р.


Військовий двічі орденів Червоного Прапора інститут

ракетних військ і артилерії імені Богдана

Хмельницького Сумського Державного університету

Кафедра

будови та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння

Дипломна робота

(військове звання)

(прізвище)

(ім’я та по батькові)

Тема: Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі.

Керівник:

(посада, вчене звання, науковий ступінь)

(військове звання, прізвище, ініціали)

(підпис)

“____” ___________________ 2005р.

До захисту допускається

Начальник кафедри:

(вчена ступень, військове звання, прізвище, ініціали)

(підпис)

“____” __________________ 2005р.


ВІДГУК

керівника на дипломну роботу

__________________________________________________________

(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)


РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

Рецензент:___________________________________________________

(посада, в. звання, науковий ступінь фамілія та ініціали)


ВІЙСЬКОВИЙ ДВІЧІ ОРДЕНІВ ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

ІНСТИТУТ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

______________

„___” __________ 200__ р;

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

I. Тема дипломної роботи (задачі): Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі.

Закріплена наказом начальника інституту від “____” _____________ 200__ р. № _____.

II. Цільова настанова:

1.  Проаналізувати вимоги керівних документів щодо прийому-передачі зразків озброєння та виявити можливі протиріччя, які виникають при цьому.

2.  Визначити перелік облікових документів, яки застосовуються при оформленні операції з передачі і прийому СПУ, дати рекомендації щодо їх оформлення.

3.  Розробити методику прийому СПУ 9П129.

4.  Розробити методику підготовки СПУ 9П129 до передачі.

III. Основні питання та документи, що підлягають розробці під час виконання завдання:

1.Акт технічного стану, який складається при передачі зразка озброєння, з додатками;

2.Операційні карти проведення перевірок обладнання СПУ на функціонування

3.Методичні рекомендації щодо прийому зразка озброєння.

IV. Вихідні дані до роботи та обмеження:

1. Організаційно-штатна належність: стартова батарея ракетної бригади.

2. Стан бойової готовності частини: постійна.

3. Місце знаходження підрозділу: пункт постійної дислокації.

4. Посада: начальник обслуги СПУ 9П129.

5. Укомплектованість зразка озброєння: - ЕТД: 70 – 80%;

- ЗІП: 50 – 70%.

6. Категорія технічного стану зразка озброєння:

- за обліком: II (друга).

- фактична: IV (четверта)

7. Міжремонтний термін експлуатації до КР закінчився;

8. Початок експлуатації виробу: 1981р.

V. До захисту подати (вказати обсяг дипломної роботи (задачі) і перелік основних документів, що подаються до захисту):

1. Пояснювальну записку (обсяг - 60...70 сторінок формату А4):

-  титульній аркуш;

-  відгук керівника на дипломну роботу;

-  рецензія на дипломну роботу;

-  завдання на дипломну роботу;

-  зміст дипломної роботи;

-  вступ;

-  основна частина (три (чотири) розділи з таблицями, схемами, графіками, діаграмами і т. і.);

-  висновки;

-  список літератури, що використовувалася;

-  додатки.

2.Ілюстративні матеріали: таблиці, схеми, графіки, діаграми і т. і., виконані на аркушах формату А1 або слайдах.

VI. Вимоги до оформлення дипломної роботи (задачі):

Усі матеріали, що входять до складу дипломної роботи (задачі) виконуються особисто курсантом. Оформлення здійснюється відповідно до правил та вимог ведення діловодства і вимог єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). Оптимальний обсяг дипломної роботи без додатків і списку літератури - близько 50...60 сторінок.

Усі сторінки дипломної роботи, а також схеми, таблиці і додатки мають бути пронумеровані, при цьому нумерація виконується наскрізною. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Текстуальна частина дипломної роботи повинна бути написана (надрукована) через два інтервали на аркушах формату А4 тільки на непарній сторінці. При цьому необхідно на аркушах залишати поля: зліва – 35, справа – не менш ніж 10 мм, зверху та знизу - 20 мм.

Креслення, графіки, рисунки, схеми, таблиці та інші ілюстративні матеріали як у тексті роботи, так і в додатках повинні виконуватися на аркушах формату А4, мати специфікації з умовними позначеннями, шрифтами і масштабами, а також повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів (ДЕСТ), наказів, керівництв та інших керівних документів Міністерства оборони України.

До списку літератури, що використовувалася, який має заголовок “Література”, заносяться всі літературні джерела, на які є посилання в роботі.

Літературні джерела в списку наводяться в алфавітному порядку, при цьому спочатку вказуються статути, накази, керівництва, настанови, а потім підручники, навчальні посібники, статті тощо.

Для кожного літературного джерела вказуються прізвище автора (авторів) і ініціали, найменування видання, місто, назва видавництва і рік видання, загальна кількість сторінок.

У разі наявності більше одного додатка вони також повинні мати відповідну нумерацію (Додаток 1, Додаток 2) і назву, які подаються симетрично до тексту.

VII. Основна література, що рекомендується:

Керівні документи:

1.  Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №5).

2.  Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Дополнение к приказу МО от 1979 г. №260).

3.  Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введене в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 ).

4.  Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі. (Введене в дію наказом МО України від 14.08.95 р. №201).

5.  Инструкция по категорированию РАВ. (Введена в дію наказом начальника ГРАУ від 13.09.85 р. №052).

6.  Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1987 г. №056).

7.  Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Введена в дію наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).

8.  Нормы ресурсов и межремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №003).

Експлуатаційно-технічні документи СПУ 9П129:

Комплект ЕТД СПУ 9П129 згідно окремого переліку.

VIII. Терміни:

-  виконання дипломної роботи   „___” ________________ 200__ р;

-  подання закінченої роботи керівнику         „___” _____________ 200__ р;

-  подання роботи на рецензію    „___” ________________ 200__ р;

Дата видачі завдання: „___” ________________ 200__ р.

Керівник: ________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

„___” ________________ 200__ р.

Завдання одержав: ______________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

„___” ________________ 200__ р.


План

Перелік умовних скорочень

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Аналіз вимог керівних документів і основні теоретичні положення

1.1 Аналіз вимог керівних документів

1.2 Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі

1.3 Висновки до розділу

РОЗДІЛ 2.Методика прийому СПУ 9П129

2.1 Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129

2.2 Методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129

2.3 Методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129

2.4 Методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129

2.6 Методика перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування

2.7 Висновки до розділу

РОЗДІЛ 3. Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

3.1 Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

3.2 Висновки до розділу

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Додаток 1Акт технічного стану СПУ 9П129

Додаток 2 Картка некомплекту

Додаток 8 Висновки про технічний стан виробу 9П129 зав.№ П1119

Додаток 3 Акт зміни якісного стану

Додаток 4 Акт зміни якісного стану (утилізації)

Додаток 5 Акт списання (зняття залишків)

Додаток 6 Операційна карта проведення перевірок обладнання СПУ в режимі “ТО-1 апаратури 9В390”

Додаток 7 Таблиця перевірки ПрУ і ПУ системи прицілювання 9Ш129 на функціонування


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

СПУ – самохідна пускова установка

РАО – ракетно-артилерійське озброєння

ОК – Оперативне командування

ГРАУ – Головне ракетно-артилерійське Управління

ЗІП – запасні частини, інструмент, приладдя

ВТіП – відділення транспортування і перевантаження

ЕТД – експлуатаційно-технічні документи

ОіВТ – озброєння і військова техніка


ВСТУП

Актуальність теми полягає в тому, що існують протиріччя між вимогами керівних документів стосовно якісного стану озброєння, які підлягають передачі и прийому та фактичним технічним станом і комплектністю таких зразків. За рядом об’єктивних і суб’єктивних причин зразки озброєння не відповідають за технічним станом і станом комплектності встановленим вимогам.

Об’єктивними причинами є:

-  Відсутність належного фінансування необхідних експлуатаційних заходів, що є наслідком скрутного економічного положення держави.

-  Розрив економічних зв’язків між колишніми республіками колишнього СРСР, а складові системи багатьох зразків озброєння виготовляються на підприємствах, розташованих на територіях тих республік. Ремонт озброєння також виконувався спеціалізованими підприємствами, які були розташовані в різних регіонах колишнього СРСР.

Об’єктивні причини, що вказані, привели до того, що озброєння у військових частинах (інформація взята з „Аналізу експлуатації РАО в військах Північного Оперативного командування за 2004 рік”) знаходиться в теперішній час у такому якісному стані:

1)  90% РАО за фактичним технічним станом відносяться до IV категорії, тобто потребують проведення капітального ремонту на спеціалізованих ремонтних підприємствах, а в зв’язку з відсутністю належного фінансування ремонтні підприємства не в змозі створити або відновити технологічний процес проведення капітальних ремонтів різних груп РАО, у тому числі і груп наземного обладнання ракетних комплексів. Таким чином ремонтні підприємства перетворилися до баз зберігання несправного озброєння, яке прибуло з розформованих військових частин. Штатне озброєння IV категорії з частин, які не підлягають реформуванню, не вилучається.

2)  Укомплектованість озброєння запасними частинами, інструментом і приладдями (ЗІП) складає від 20 до 60%. Заявки на поповнення ЗІП не задовольняються у зв’язку з його відсутністю на складах і базах ГРАУ або ОК. Надходження елементів ЗІП повинно здійснюватися або з підприємств-виробників відповідної номенклатури озброєння, або з ремонтних підприємств, які проводять розбирання відповідної номенклатури озброєння V категорії. Таким чином, система постачання ЗІП до РАО у теперішній час не працює, а закупівля ЗІП у підприємств-виробників озброєння, які знаходяться на територіях інших держав не проводиться з причини відсутності фінансування цих програм.

В умовах реформування ЗС України в масовому порядку здійснюється вилучення озброєння з військових частин та отримання його військовими частинами. При цьому виникають багато чисельні проблеми, які носять масовий характер і суб’єктивно впливають на якісний стан РАО:

-    Офіцери, які є відповідальними особами за експлуатацію озброєння, не можуть скласти відповідні документи з прийому або передачі РАО.

-    В наслідок безграмотного прийняття РАО при призначенні на посаду, офіцери, особливо це стосується молодших, притягаються до матеріальної відповідальності при перевірках, ревізіях та здачі озброєння.

-    Поняття про категорування озброєння, тобто визначення фактичної категорії та документальне її оформлення, взагалі відсутнє. Внаслідок чого, озброєння, яке за всіма параметрами потребує планового капітального або середнього ремонту, використовується за призначенням, а це є передумовою для аварій, катастроф і дострокового виходу озброєння зі строю. Також в більшості випадків при передачі РАО в інші військові частини або на бази ГРАУ і ОК фактична категорія не відповідає вказаній в документах і РАО не приймається. З цієї причини відомості про фактичний технічний стан РАО на всіх рівнях управління не відповідають дійсності, а це в свою чергу, не дає можливості об’єктивно оцінити реальний технічний стан РАО та профінансувати відповідні розхідні статті бюджету Міністерства оборони.

-    Посадові особи, які відповідають за експлуатацію, не знають як оформити документи на озброєння, термін експлуатації якого закінчився, як повести операцію виведення таких зразків з експлуатації та зняття їх з обліку.

-    на теперішній час майже всі зразки РАО мають некомплект ЗІП. Питання обліку некомплекту, порядку розходу, списання з обліку, поповнення обліку ЗІП більшості командирів та начальників не знайомі.

З цієї причини озброєння передається та приймається з порушенням вимог керівних документів, а посадові особи постійно і багаторазово платять за одне і теж при кожній передачі зразків РАО.

Питання правильного прийому некомплектного озброєння, встановлення фактичної його категорії, підготовки некомплектних та несправних зразків до передачі та грамотного складання виправдальних, прийомних та супроводжувальних документів набувають на теперішній час актуальності.

Мета роботи: на підставі аналізу керівних документів стосовно порядку прийому і передачі озброєння виявити протиріччя між вимогами цих документів щодо якісного стану зразка озброєння, який підлягає передачі і прийому, та якісним станом, в якому на теперішній час знаходяться зразки озброєння. З урахуванням цих протиріч розробити методику прийому зразка озброєння і підготовці його до передачі за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Поставлені наступні завдання:

-  розробити методику прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння;

-  розробити методику прийому комплектів поставки зразка озброєння;

-  розробити методику прийому одиночних комплектів ЗІП зразка озброєння;

-  розробити методику прийому експлуатаційних показників зразка озброєння;

-  розробити методику перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування;

-  розробити методику підготовки СПУ 9П129 до передачі.

Об’єктом дослідження є самохідна пускова установка 9П129, яка підлягає передачі від однієї відповідальної особи до іншої.

Предметом дослідження є процес документального прийому СПУ 9П129 за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю.

Для досягнення мети дослідження обраний метод системного підходу.

Наукова новизна теми роботи полягає у тому, що на теперішній час не існує офіційної методики стосовно прийому зразка озброєння за фактичним технічним станом і за наявною комплектністю, не сформований єдиний погляд на процес передачі і прийому несправного і некомплектного озброєння.

Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що за допомогою розробленої методики може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати його фактичний технічний стан і наявну комплектність.


РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИМОГ КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТІВ І ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Аналіз вимог керівних документів

Варіанти прийому РАО:

1.  Прийом зразка РАО з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

2.  Прийом зразка РАО з бази озброєння ОК (ГРАУ) з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

3.  Прийом зразка РАО особою, яка приймає посаду, у особи, яка здає посаду.

4.  Прийом зразка РАО від іншого підрозділу в межах військової частини.

Варіанти передачі РАО:

1.  Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі та його передача до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).

2.  Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі та його передача іншій особі, яка приймає посаду.

3.  Підготовка зразка озброєння, до передачі та його передача до іншого підрозділу в межах військової частини.

Керівними документами з організації підготовки РАО до передачі, та тими, що регламентують порядок прийому, є:

1.  Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Додаток до наказу МО від 1979 г. №260).

„Руководство ...” встановлює:

·  порядок складання, оформлення і ведення облікових документів;

·  порядок документального оформлення руху і зміни якісного стану матеріальних засобів;

·  форми облікових документів з поясненням до них.

2.  Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введено в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 „Про порядок списання обліку матеріальних і грошових коштів у ЗС України).

„Керівництво ...” встановлює:

·  порядок підготовки виправдальних документів на матеріальні засоби, які досягли граничного стану або використані;

·  права посадових осіб щодо затвердження актів списання або зміни якісного стану;

·  порядок підготовки виправдальних документів на витрачені матеріальні засоби.

3.  Общие технические условия на сдачу в капитальный ремонт и выдачу из капитального ремонта ракетно-артиллерийского вооружения. (ТУ МО №А8997–80, инд. 9Е9, изд. 1980 г.).

„ТУ ...” встановлює:

·  Вимоги до зразків РАО, які приймаються на ремонтні підприємства (бази озброєння) без повернення до військової частини;

·  Порядок прийому зразків РАО до ремонтного підприємства (бази озброєння).

Вимоги „ТУ” стосуються озброєння, яке вилучається з реформуємих військових частин і передається на зберігання на бази озброєння. Зразки озброєння у цьому випадку переводяться до IV категорії, що відповідає потрібності проведення капітального ремонту без повернення.

4.  Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Додаток до наказу ГК СВ від 1987 г. №056).

„Инструкция ...” встановлює:

·  вимоги до організації передачі РАО;

·  порядок підготовки, прийому і передачі РАО;

·  вимоги до зразків РАО, які підлягають передачі.

5.  Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Затверджена наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).

„Інструкція...” складена на основі наказу МО від 1987р. №056 і встановлює такі ж самі вимоги, що і „Инструкция...”, яка ним введена, з деякими уточненнями.

6.  „Руководство по эксплуатации РАО”. Часть 1. (Введено в дію наказом ГК СВ від 1988р. №05).

Стосовно організації підготовки РАО до передачі „Руководство ...” встановлює загальний порядок прийому і передачі справного і укомплектованого РАО.

Сукупність вимог цих документів дозволяє правильно провести документальне оформлення супроводжувальних і прийомних документів при прийомі і передачі тільки повністю справних ІІ-ої категорії (при передачі для проведення капітального ремонту – IV-ої категорії) і укомплектованих зразків РАО, але з зазначених вище причин (проблем, які пов’язані з відсутністю належного фінансування ремонтів та закупівлі ЗІП для поповнення відповідних комплектів) на сьогоднішній день виникли протиріччя між вимогами керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.

Витяг із “Инструкции по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках …” (Введене в дію Додатком до наказу ГК СВ №*56 – 1987р):

«ІІІ. Порядок подготовки, приёма и сдачи РАВ

Ст.4. Подлежащие передаче образцы РАВ должны быть:

1.  Технически исправными.

2.  Полностью укомплектованными:

-  эксплуатационной документацией;

-  индивидуальным ЗИП;

-  групповыми комплектами ЗИП.

Индивидуальные и групповые комплекты ЗИП спецчасти должны быть укомплектованы по всей номенклатуре элементов. Частичный некомплект одноименных элементов ЗИП и расходных материалов не должен превышать 30%.

Средства подвижности должны быть укомплектованы:

-  освеженными шинами;

-  АКБ, годными к дальнейшей эксплуатации;

-  полностью укомплектованными индивидуальными комплектами ЗИП;

-  другими элементами с непросроченными сроками хранения.

Комплектование вооружения и техники автошинами, АКБ и другими элементами с просроченными сроками хранения КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Доукомплектование передаваемого вооружения производится из ресурсов округа.

Ст.5. На вооружении и техники силами сдатчика и привлекаемых ремонтно-технических подразделений должно быть проведено техническое обслуживание №2 и текущий ремонт (при необходимости).

Базовые автомобили (машины) должны быть подвергнуты техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с требованиями руководящих документов.

Средства связи, инженерное и химическое имущество вооружения и техники должны быть обслужены и отремонтированы в соответствии с требованиями ЭТД и руководящих документов.

На образцах вооружения, подлежащих капитальному ремонту по специальной части или базовой машине (для автомобильных средств подвижности – капитальному или регламентированному ремонту), техническое обслуживание не проводится. Данные образцы должны быть подготовлены в соответствии с руководящими документами и техническими условиями к отправке в капитальный ремонт.

Военная техника, требующая ремонта на предприятиях военного округа, должна быть отремонтирована у сдатчика.

Ст.6. Если вооружение в округе-сдатчике находилось на текущем довольствии, ресурс до капитального ремонта не выработало, но по срокам эксплуатации отработало более 50% ресурса до капитального ремонта, а в округе–получателе подлежит закладке в «НЗ», то оно отправляется в капитальный ремонт из округа-получателя по планам ЦРАУ.

Предназначенные для текущего довольствия вооружение и техника, не выработавшие установленный ресурс до капитального ремонта, передаются технически исправными и комплектными.

При невозможности полного укомплектования вооружения и техники к докладу прилагаются обоснованные ведомости некомплекта ЗИП, ЭТД и копии ответов центральных довольствующих органов об удовлетворении заявок.

Ст.13. Вооружение и техника не принимаются в следующих случаях:

1.  Если по техническому состоянию подлежат списанию.

2.  С просроченными сроками автомобильных шин, АКБ и других элементов, на которые эти сроки определены руководящими документами и ЭТД.

3.  Без индивидуальных комплектов ЗИП средств подвижности, средств связи, агрегатов питания, приборов ПХЗ и других комплектующих элементов, имеющих согласно ЭТД индивидуальные ЗИП.

4.  При отсутствии формуляров (паспортов или их дубликатов).

Ст.14. При наличии хотя бы одного из указанных в ст.13 настоящей Инструкции недостатков вооружения и техники, оно остается в сдающем округе до их устранения.

Решение о дальнейшем использовании указанных вооружения и техники принимается ГРАУ.»

Вирішення цих протиріч передбачає стаття 40 „Руководства з обліку...”, в який визначено, що „Некомплектное и неисправное вооружение, техника и имущество принимаются только по специальному письменному распоряжению начальника вышестоящего органа управления соответствующей службы”. Проаналізуємо вимоги цієї статті.

Під „начальником вышестоящего органа управления” ми розуміємо начальника служби РАО Оперативного командування або начальника ГРАУ в залежності від того, яким з них виданий наряд на передачу озброєння.

Спеціальне письмове розпорядження (дозвіл) на прийом некомплектного (несправного) зразка озброєння, яке підлягає передачі за відповідним нарядом, являє собою офіційний документ наступного змісту (варіант):

Начальнику військового

Інституту артилерії

При Сумському ДУ

На вих.№5/ 39 від „25”січня 2003р.

Майно, яке передано до ВІА від військової частини А1002 (м. Конотоп, Сумської області) за нарядом №35/2/21/32 від 18.01.2003р., дозволяю прийняти в наявній комплектності та за фактичним технічним станом.

Командир військової частини А2674

полковник                              С.М. Корюковець

Вимоги керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають передачі та прийому, єдині, незалежно від варіантів прийому і передачі та незалежно від того, переміщується зразок озброєння з однієї географічної точки до іншої або ні.

Особливостями при цьому є тільки підстави для передачі і прийому. Такими підставами є:

1.  Наряд органа постачання (Форма №200 „Руководства по учету...”. Часть ІІІ) – для оформлення розпорядження на передачу-прийом озброєння з військової частини (бази озброєння) до іншої військової частини (бази озброєння).

2.  Накладна служби РАО військової частини (Форам №2 „Руководства по учету...”. Часть І) – для оформлення передачі і прийому озброєння з підрозділу до іншого підрозділу військової частини.

3.  Наказ командира військової частини на прийом призначеною особою зразка (зразків) озброєння в обсязі прийому посади у іншої посадової особи.

За всіма випадками, які перелічені, озброєння передається разом з заповненими формулярами (паспортами) і оформленими актами технічного стану (Форма №12 „Руководства по учету...”. Часть І), а крім того, в разі прийому РАО за нарядом (Форма №200) службою РАО військової частини-прийомщика складається акт прийому (Форма №4 „Руководства по учету...”).

В роботі розглядаються тільки ті форми облікових документів, які складаються посадовими особами рівня командир взводу (начальник обслуги СПУ), командир сбатр (начальник ВТіП).

Форми облікових документів, якими оформлюється прийом та передача РАО (рівень підрозділу):

1) Основний документ:

-    акт технічного стану (Форма №12 „Руководства по учету...” або додаток №4 „Керівництва з списання...”), форма дана в додатку 1.

2) Документ допоміжного характеру (додаток до акту технічного стану):

-  картка некомплекту (Форма №46 “Руководства по учету ...”), форма дана в додатку 2.

3) Виправдальні документи:

-  акт зміни якісного стану (Форма №13 “Руководства по учету ...”), форма дана в додатку 3;

-  акт списання (Форма №11 “Руководства по учету ...”), форма дана в додатку 5.


1.2 Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі

1.  Акт технічного стану (додаток 1) призначений для документального оформлення фактичного стану зразка озброєння при:

-  підготовці виробу до передачі;

-  переведенні виробу до нижчої категорії у разі необхідності проведення середнього (ІІІ категорія) або капітального (VІ категорія) ремонтів, а також – після закінчення гарантійного (ІІ категорія) або граничного (V категорія) терміну експлуатації;

-  переведення до вищої категорії (ІІ категорія) після проведення середнього або капітального ремонтів;

-  підтвердження категорії у разі необхідності.

При передачі озброєння акт технічного стану оформлюється особою, яка передає, і є основним супроводжувальним документом. Акт технічного стану складається у будь-якому випадку передачі, незалежно від того, переміщується зразок озброєння при передачі чи ні.

При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини в межах Оперативного командування, акт складається здатчиком в трьох примірниках з розрахунку:

-  примірник №1 – отримувачу;

-  примірник №2 – в службу РАО ОК (орган, яким виданий наряд);

-  примірник №3 – залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом служби РАО ОК.

При передачі виробу з військової частини до іншої військової частини, яка дислокується на території іншого Оперативного командування, акт складається здатчиком в п’яти примірниках з розрахунку:

-  примірник №1 – отримувачу;

-  примірник №2 – в ГРАУ (орган, яким виданий наряд);

-  примірник №3 – в службу РАО ОК (орган постачання військової частини-відправника);

-  примірник №4 – в службу РАО ОК (орган постачання військової частини-отримувача);

-  примірник №5 – залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом ГРАУ.

При передачі виробу в межах військової частини з одного підрозділу до іншого акт складається в підрозділі, з якого передається, в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.

Передача здійснюється за накладною служби РАО військової частини та наказом командира військової частини.

При передачі виробу від однієї відповідальної особи до іншої, яка приймає посаду, в межах підрозділу, акт складається в одному примірнику, який після прийому передається в службу РАО військової частини.

При необхідності кількість примірників може бути збільшена ксерокопіюванням.

За всіма перелікованими випадками акт технічного стану, який складений здатчиком, затверджується його командиром частини.

2.  Картка некомплекту (додаток 2) призначена для обліку відсутніх в комплектах зразка озброєння:

-  експлуатаційних документів з комплекту ЕТД;

-  елементів з комплекту поставки зразка озброєння та з комплектів поставки його складових систем;

-  елементів з одиночного комплекту ЗІП зразка озброєння та з одиничних комплектів ЗІП його складових систем, або відсутніх елементів конструкції, (складових частин), які не входять до переліку комплектів поставки.

Основні експлуатаційно-технічні документи виробу обліковані в загальній відомості ЕТД або в окремому розділі формуляра виробу. ЕТД складових систем виробу обліковані в формулярах (паспортах) цих систем, а в загальній відомості ЕТД виробу, про це є відповідна примітка.

Загальний комплект поставки виробу облікований в основному формулярі у розділі “Комплект поставки”. Комплекти поставки окремих систем обліковані в формулярах (паспортах) цих систем у розділах “Комплект поставки”, а в переліку комплекту поставки основного формуляра, про це є відповідна примітка.

Картка некомплекту оформлюється окремо на кожен комплект поставки, у якому є відсутні елементи.

Одиночний комплект ЗІП виробу опублікований у загальній відомості ЗІП. Одиночні комплекти ЗІП складових систем можуть бути опубліковані:

-  в формулярах (паспортах) складових систем у розділі “ЗІП”;

-  в окремих відомостях ЗІП складових систем;

-  в пакувальних аркушах місця укладки ЗІП складового блоку, вузла, системи;

-  в описах місць укладки ЗІП складових систем, блоків, вузлів.

В загальній відомості ЗІП є примітка про документи, в яких обліковані одиночні комплекти ЗІП складових систем, блоків, вузлів.

Картка некомплекту оформлюється, як і у попередньому випадку. окремо на кожен комплект ЗІП, у якому є відсутні елементи.

Елементи конструкції виробу, які не вказані в розділах “Комплект поставки” формулярів і паспортів. переліковані в технічних описах та альбомах малюнків до них.

Відсутні елементи конструкції можуть бути включені до карток некомплекту, в яких обліковані відсутні елементи з комплектів поставки відповідної системи, блоку, вузла, при цьому робиться розділ з записом “Елементи конструкції”. Якщо елемент конструкції не може бути віднесений то того чи іншого “комплекту поставки”, на нього заводиться окрема картка некомплекту.

Робочі картки некомплекту повинні бути заведені і вестися при експлуатації зразка озброєння від моменту прибуття його у військову частину до моменту його передачі. Картки заводяться тільки на ті комплекти. у яких відсутні елементи.

Робочі картки некомплекту заводяться в разі некомплекту на комплект. елементи якого обліковані за окремим документом (розділ формуляра або паспорта. відомість, опис, пакувальний аркуш). заповнюються ручкою, підсумок не підводиться. Таким чином, кількість робочих карток некомплекту залежить від кількості окремих комплектів, у яких є відсутні елементи.

Початкові записи в робочих картках некомплекту здійснюються за результатами прийому виробу з іншої військової частини.

Якщо виріб не переміщувався. а тільки передавався в межах підрозділу від однієї відповідальної особи до іншої, нові робочі картки некомплекту можуть не заводитися, а вестися далі. При цьому доцільно підвести підсумки на момент прийому-передачі, але порядкову нумерацію елементів потрібно продовжувати.

При підготовці виробу до передачі інформація з робочих карток некомплекту переноситься до нових зведених карток. Кількість зведених карток некомплекту формується виходячи с того. що в одну зведену картку можна включити:

-  відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП спеціальної частини по складовим комплектам;

-  відсутні елементи з комплектів поставки систем. блоків, вузлів спеціальної частини, а також елементи конструкції, які не обліковані в переліках комплектів поставки;

-  відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП засобу рухомості, відсутні елементи з комплектів поставки та інші документи конструкції шасі.

При цьому зведені картки некомплекту. крім цього, необхідно формувати ще і по належності елементі ЗІП. комплектів поставки і ЕТД до відповідних служб постачання:

-  служба РАО;

-  автослужба (бронетанкова служба);

-  служба ЗЗМУ;

-  інженерна служба;

-  медична служба;

-  служба зв’язку;

-  речова служба.

Формування карток по службам постачання необхідно у зв’язку з тим, що поповнення, організація ремонту і технічного обслуговування, списання комплектуючих приладів. складових частин і іншого майна, які відносяться до номенклатури цих служб, покладено на начальників відповідних служб. Таким чином, такі картки повинні бути зареєстровані у діловодстві перелікованих служб. Формування карток некомплекту по службам є обов’язковою умовою.

Підставою для занесення відсутнього елементу до відповідної картки некомплекту є виправдальний документ, яким оформлюється зняття такого елементу з обліку відомості ЗІП або формуляру (паспорту).

Назва, номер і дата виправдального документа на кожен відсутній документ повинні бути занесені до картки некомплекту, для цього, при виготовленні картки, рекомендується передбачити додаткову графу “примітки”.

Виправдальними документами, які підтверджують законність некомплекту, є:

-  акт технічного стану з доданими картками некомплекту, яким була оформлена попередня передача виробу;

-  акт утилізації елементів V(п’ятої) категорії з такого або іншого комплекту;

-  акт списання втрачених матеріальних засобів, який складений на підставі наказу командира військової частини про покарання винних і документів, які підтверджують факт притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності, або виданого відповідним начальником інспекторського свідоцтва.

Картки некомплекту, які виготовляються як додаток до акту технічного стану при передачі зразка озброєння, повинні бути засвідчені начальником служби РАО військової частини, а в разі передачі його до іншої частини, крім того, - начальником органу постачання, яким виданий наряд. Такі вимоги є логічним наслідком ст.40 „Руководства по учёту …”.

3.  Акт зміни якісного стану (додаток 3) призначений для документального оформлення наступних операцій:

-  переведення елементів ЗІП або інших складових елементів, робота яких не обліковується в формулярах і які не обліковуються за заводськими номерами до V категорії при умові, що ці матеріальні засоби вислужили встановлений термін експлуатації і непридатні для подальшого використання за технічним станом;

-  утилізацію (розбирання) елементів V(п’ятої) категорії (при підготовці акту для оформлення утилізації в його назві проводяться уточнення шляхом закреслювання слів “зміни якісного стану” і написання слова “утилізації”. Акт утилізації, після його затвердження, є виправдальним документом і підставою для занесення матеріальних засобів, що утилізовані, до картки некомплекту).

За всіма випадками акт зміни якісного стану (утилізації) складається:

-  по службам постачання;

-  на елементи тільки з одного комплекту визначеного зразка озброєння.

У разі, якщо оформлюється операція зниження категорії елементів ЗІП визначеної системи, блоку або приладу, їх необхідно, також, розподіляти по окремим актам по групам:

-  запасні частини;

-  інструмент;

-  приладдя.

Це пов’язано з тим, що групи ЗІП використовуються з різною метою і висновки комісії в акті повинні бути зроблені з вказанням причин зниження категорії до п’ятої.

Особливості списання ЗІП: для запасних частин термін експлуатації не встановлений. Вони призначені для заміни тих, що вийшли з ладу, зносилися в складі вузлів. механізмів, блоків або систем зразка озброєння. Заміна несправних елементів справними проводиться при проведенні поточного ремонту. Списанню підлягають несправні елементи, які були зняті з виробу. Умовно вони повинні бути закладені на місця тих запасних елементів, які в результаті ремонтних робіт встановлені на виріб.

Для інструменту терміни експлуатації визначені нормативними документами і складає від 7 до 10 років. З урахуванням того, що види технічного обслуговування, які встановлені єдиною системою комплексного ТО, а також – поточний ремонт проводяться періодично, при цьому роботи проводяться штатним інструментом, для якого характерні зноси робочих поверхнів і пошкодження. Інструмент може бути або придатним – ІІ(другої) категорії, або непридатним – V(п’ятої) категорії. Якщо інструмент вислужив встановлений термін експлуатації і за фактичним технічним станом відповідає V(п’ятої) категорії, це повинно бути документально підтверджено актом зміни якісного стану.

Для приладдя терміни експлуатації визначені, як і для інструменту, але особливостями експлуатації є те, що елементи цієї групи зносовим впливам піддаються менше, ніж інструмент, так як вони застосовуються для виконання інших функцій і на них більш впливають такі фактори, як біологічні, температурно-вологісні, від яких вони з часом руйнуються і приходять до непридатного стану, який відповідає V(п’ятої) категорії. До приладдя належать брезентові, гумові і дерев’яні вироби, пензлики, вимірювальні прилади, переносні ліхтарі та інші. При досягненні граничного технічного стану і при умові закінчення встановленого терміну зберігання фактичну категорію приладдя необхідно оформити актом зміни якісного стану.

При складанні акту на переведення матеріальних засобів до V(п’ятої) категорії необхідно дотримуватись таких правил:

-  акт складається , по-перше, по службі, до номенклатури якої відноситься інструмент;

-  по-друге, акт складається по комплектах, які обліковані тільки за одним документом з зазначенням належності елементів до конкретного комплекту ЗІП конкретної складової частини конкретного зразка озброєння, наприклад: “Акт зміни якісного стану інструментів з одиночного комплекту ЗІП гідросистеми СПУ 9П129 зав.№П1119”.

-  в графі “Основа (мета) операції” вказується мета - “переведення до V(п’ятої) категорії”;

-  в розділі “списати” вказуються назви і позначення елементів, одиниці виміру (шт., к-т, од.) визначаються в залежності від складу елемента, категорія вказується та, яка підтверджена документально, тобто ІІ(друга). Первинна вартість, якщо цінники у відповідній службі відсутні, визначаються за ринковими, що діють на день складання акту (стаття 16 “Положення про матеріальну відповідальність ...”). Загальна вартість матеріальних засобів, які підлягають переведенню до V (п’ятої) категорії, не повинні перевищувати в одному акті двох посадових окладів командира військової частини, який затверджує акт.

-  в розділі “оприбуткувати” повторюються назви, позначення елементів та їх одиниці виміру. Категорія вказується та якій фактично відповідає елемент ЗІП, тобто V(п’ята).

Після затвердження акту на переведення матеріальних засобів до V(п’ятої) категорії, необхідно документально оформити наступну операцію – утилізацію або розбирання. В цьому випадку, при оформленні акту необхідно дотримуватися таких правил:

-  в назві акту закреслюються слова “зміни якісного стану” і дописується слово “утилізація” або “разбірки”, які відображують мету складання акту. Наприклад “Акт утилізації елементів з одиночного комплекту ЗІП гідросистеми СПУ 9П129” (додаток 4).

-  акт утилізації, як і акт зміни якісного стану, складається по службам постачання, а матеріальні засоби групуються з одного комплекту і тільки з одного зразка озброєння. В цьому випадку в один акт можуть бути включені і запасні частини V(п’ятої) категорії, і інструменти V(п’ятої) категорії, і приладдя V(п’ятої) категорії, але всі ці групи повинні бути з одного комплекту ЗІП. Це допускається в зв’язку з тим, що утилізація проводиться однаково для всіх груп ЗІП.

-  в розділі “Списати” записуються назви, позначення і одиниці виміру елементів, що підлягають утилізації. Категорія вказується та, що підтверджена документами, тобто – V(п’ята).

-  в графі “первинна вартість” слово “первинна” закреслюється, а слово “залишкова” дописується. Залишкова вартість визначається як 25% від первинної, але не менш ніж вартість металобрухту, який буде отримано в результаті утилізації елементу ЗІП (стаття 16 “Положення про матеріальну відповідальність...”). Загальна залишкова вартість матеріальних засобів, які підлягають утилізації, не повинна перевищувати двох посадових окладів командира військової частини, який затверджує акт.

За всіма випадками в акті підводиться підсумок за кількістю найменувань і загальної вартості майна.

Висновки комісії для переведення до V(п’ятої) категорії кожної групи ЗІП розробляються з урахуванням особливостей їх експлуатації. Пропоновані варіанти пропозицій комісії:

1)  Для акту зміни якісного стану при переведенні запасних частин до V(п’ятої) категорії: “Елементи, які переліковані, вийшли з ладу в процесі нормальної експлуатації і зняті з виробу при проведенні поточних ремонтів, а замість них встановлені аналогічні справні з одиночного комплекту ЗІП. Відновлення технічно не можливе. Фактичний технічний стан відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведенню до фактичної категорії з подальшою утилізацією”.

Під “нормальною роботою” слід розуміти експлуатацію у відповідності з вимогами експлуатаційно-технічних документів.

2)  Для акту зміни якісного стану при переведенні інструменту до V(п’ятої) категорії: “Граничний термін експлуатації інструментів, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Робочі поверхні зношені, або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації. Для використання інструменти непридатні, фактичний технічний стан відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.”

3)  Для акту зміни якісного стану при переведенні приладдя до V (п’ятої) категорії: “Граничний термін експлуатації приладдя, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Елементи зношені або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації і не можуть виконувати свої функції. Фактичний технічний стан їх відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.”

Висновки комісії для утилізації всіх груп ЗІП: “Елементи ЗІП V(п’ятої) категорії підлягають утилізації та зняттю з обліку встановленим порядком. Складові елементи, які після розбирання інструменту і приладдя можуть бути віднесені до ремонтного фонду, відсутні. Ті, що містять метали, оприбуткувати як металобрухт, а інші – віднести до утілю”.

Зняття елементів ЗІП з обліку здійснюється шляхом занесення елементів, що утилізовані, до відповідної картки некомплекту з позначкою про назву, номер і дату документу, яким оформлена утилізація. Як вже було визначено вище, картки некомплекту призначені для обліку відсутніх елементів ЗІП в відповідному комплекті, елементи якого обліковані за окремим обліковим документом (опис ЗІП, відомість ЗІП і т.і.). тобто на кожен обліковий документ повинна бути заведена окрема картка некомплекту, якщо в цьому комплекті є відсутні елементи.

4.  Акт списання (додаток 5) призначений для списання з обліку:

-  Витратних матеріалів, які входять до складу ЗІП нового зразка озброєння, що прибув з підприємства-виробника; а також - витратних матеріалів, які одержуються зі складу для поповнення витрачених з переліку комплектів ЗІП на протязі експлуатації. Витратними можуть бути тільки ті матеріали, до яких не можуть бути застосовані поняття “технічний стан” і “категорія”. До таких матеріалів відносяться:

-  лакофарбові матеріали;

-  спеціальні рідини;

-  мастила;

-  пломби, контровочна проволока, нитки, салфетки.

-  Категорійних матеріальних засобів, витрачених в результаті:

-  стихійного лиха;

-  бойових дій;

-  знищення;

-  розкрадання.

При цьому акт списання складається на підставі наказу командира військової частини про витрату(нестачу) майна з рішенням про віднесення, в залежності від обставин, суми нанесеного збитку за рахунок винної особи або за рахунок держави. Порядок списання втрачених матеріальних засобів визначений в розділі 3 “Керівництва з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України” (Введено в дію наказом МО України від 21.06.1994р. № 165).


1.3 Висновки до розділу

В розділі розглянуті варіанти прийому і передачі зразків РАО, керівні документи, в яких викладені вказівки з окремих питань за темою, за якої проведене дослідження, проведений їх аналіз і виявлені протиріччя між вимогами цих керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю, а також - перелік загальна характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з підготовки СПУ до передачі та її прийому, а також визначений порядок оформлення ними облікових операцій;


РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРИЙОМУ СПУ 9П129

 

В розділі розглядається варіант прийому СПУ у середині підрозділу від однієї відповідальної особи до іншої, а також – особливості прийому СПУ, що прибула з іншої військової частини.

Офіційних методик стосовно прийому-передачі зразка озброєння не існує, в зв’язку з цим і пропонується методика прийому СПУ 9П129.

Прийом СПУ здійснюється особою, як правило випускником ВВНЗ, що призначена відповідним наказом на посаду начальника обслуги СПУ.

Підставою для прийому СПУ призначеною особою є наказ командира Військової частини.

При прийомі СПУ перевіряються:

1.  Комплекти експлуатаційних документів.

2.  Комплекти поставки.

3.  Комплекти ЗІП.

4.  Технічний стан складових частин.

Результати перевірок оформлюється актом технічного стану.

2.1 Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129

Експлуатаційно-технічні документи (ЕТД) приймаються в першу чергу в зв’язку з тим, що подальший прийом комплектів поставки і комплектів ЗІП здійснюється за відповідними обліковими документами з цього комплекту.

Основні ЕТД обліковані в розділі “комплект поставки” формуляру СПУ. Документи з позначкою “отдельная поставка” є таємними і повинні знаходитися у секретної частині бригади. Вони повинні теж бути перевірені.

ЕТД підрозділяються на види:

-  формуляри;

-  паспорти;

-  технічні описи з додатками;

-  інструкції з експлуатації;

-  відомості (описи) ЗІП;

-  інструкції з технічного обслуговування.

В свою чергу види ЕТД об’єднуються в дві групи:

1.  Облікові:

-  формуляри;

-  паспорти;

-  відомості (описи) ЗІП.

2.  Необлікові:

-  технічні описи з додатками;

-  інструкції з експлуатації;

-  інструкції з технічного обслуговування.

Обліковими є ті документи, в яких обліковані:

-  ЕТД;

-  складові блоки, вузли, окремі прилади за кількістю і заводським номером;

-  елементи ЗІП по комплектах.

-  експлуатаційні показники, які накопичуються (ресурс, категорія і т.і.).

Необлікові документи призначені для вивчення будови і правил експлуатації виробу в різних режимах.

В комплект ЕТД СПУ 9П129 входять всього 75 (сімдесят п’ять) документів. Складність прийому ЕТД в тому, що всі ці документи обліковані в 12 (дванадцяти) різних облікових документах.

Для зручності пошуку ЕТД при прийомі, облік всіх документів доцільно звести у загальну структурну відомість.

Структура обліку комплекту ЕТД СПУ 9П129

обліковано в розділі 3 формуляра СПУ:

1. „Агрегат 9П129” ТО (окрема поставка)

2. „Агрегат 9П129” ІЕ (окрема поставка.)

3. „Агрегат 9П129” ТО, альбом малюнків (окрема поставка)

4. „Агрегат 9П129” ІТО

5. „Агрегат 9П129” ФО

6. „Агрегат 9П129” ІЕ, транспортування

7. „Агрегат 9П129” відом. ЗІП-„О”:

обліковано в відомості ЗІП-„О” СПУ 9П129

8. „ЗИП к дизелю Д-144” ПАКУВАЛЬНИЙ лист

9. „ЗИП к Р-123” ОПИС ящика для ЗІП

10. „ЗИП к пульту 9В336тс” ОПИС укладки

пеналу для ЗІП

11. „ЗИП-„О” к комплекту приборов гідроприводу” ОПИС укладки пеналу для ЗІП

12. „ЗИП –„О” к изделию 1Т28” ОПИС укладки

пеналу для ЗІП

13. „ЗИП к визиру” ОПИС укладки футляру

14. „ЗИП к дальномеру” ОПИС укладки футляру ДСП-30м

15. „ЗИП к изделию 9В391” ОПИС укладки пеналу для ЗІП

16. „ЗИП к изделию 9В394” ОПИС укладки пеналу для ЗІП

17. „ЗИП к изделию 9В396” ОПИС укладки пеналу для ЗІП

18. „ЗИП к изделию 9В739” ОПИС укладки пеналу для ЗІП

19. „ЗИП к изделию 1В57-15” ВІДОМ. ЗІП

20. „ЗИП к регулятору напряжения РН-10” ОПИС укладки пакета для ЗІП

21. „Комплект инструмента и принадлежностей для работ с изделием 9М79” ПАСПОРТ

22. „Квадрант оптический КО-60м” ПАСПОРТ

23. „Прибор комбинированный Ц4340” ПАСПОРТ

24. «Мегаомметр М4100/1» ПАСПОРТ

25. Вольтметр аккумуляторный М2033» ПАСПОРТ

26. „Апаратура 9В390” ТО (окрема поставка)

27. „Апаратура 9В390” ТО додаток (окрема поставка)

28. „Апаратура 9В390” ІТО

29. „Система 9Ш129” ФО

обліковано в розділі 4 формуляра СПР:

30. „Система 9Ш129” ТО (окрема поставка)

31. „Система 9Ш129” ТО додаток

32. „Система 9Ш129” ІТО

33. Система топопривязки 1Т28 ФО

обліковано в розділі 4.3. формуляра СТП:

34. „СТПиН 1Т28, 1Т121-1” ТО

35. „СТПиН 1Т28, 1Т121-1” ТО додаток

36. „СТП 1Т28” ІЕ

37. „Гирокурсоуказатель ГАК (1Г13М) відом.ЗІП

38. „Курсопрокладчик КП-4(1В44) відом.ЗІП

39. „Визир 1Г25” ПАСПОРТ

обліковано в розділі 1 паспорта візиру:

40. „Визир 1Г25” ТО і ІЕ

41. „Дальномер ДСП-30” ФО

обліковано в розділі 4 формуляра ДСП-30:

42. „Дальномер ДСП-30” ТО і ІЕ

43. „Радиостанция Р-123М” ПАСПОРТ

обліковано в розділі 3 паспорта радиостанції:

44. „Радиостанция Р-123М” ТО і ІЕ

45. „Дизель Д-144” ТО і ІЕ

46. „Устройство переговорное Р-124” ПАСПОРТ

обліковано в розділі 3 паспорта Р-124:

47. „УП Р-124” ТО і ІЕ

48. „ОВУ ОВ-65 и ОВ-95” ІЕ і ПАСПОРТ

49. „Генератор ВГ-7500” ТО і ІЕ і Р

50. „Прибор ПНВ-57Е” ФО (1)

51. „Прибор ПНВ-57Е” ТО і ІЕ (1)

52. „Прибор ПНВ-57Е” ФО (2)

53. „Прибор ПНВ-57Е” ТО і ІЕ (2)

54. „Ведомость комплектации колёсного шасси 5921”

обліковано в розділі 5 відомості комплектації:

55. ПАСПОРТ автомобіля

56. ПАСПОРТ дизеля 5Д20К-300

обліковано в розділі 4 паспорта дізелю:

57. Ведомость ЕД:

обліковано в відомості ЕД дізелю:

58. „Дизели 5Д20” ТО

59. „Генератор ВГ-7500н” ПАСПОРТ

60. „Дизель 5Д20К-300» відом. ЗІП

61. „Колёсное шасси 5921(22)” ТО і ІЕ

62. „Колёсное шасси 5921(22)” ІТО

63. Доповнення до керівництв „Колёсное шасси 5921(22)” ТО і ІЕ та ІТО

64. „Индивидуальный к-т для спец.обработки автотракторной техники” ТО, ІЕ, ІТО, ПАСПОРТ

65. „Огнетушители хладоновые. ручные. ОХ-3” ПАСПОРТ

66. „Огнетушители углекислотно-бромэтиловые ручные ОУБ-3” ПАСПОРТ

67. Комплектовочная ведомость ЗІП ОВ-65

обліковано в відомості ЗІП ОВ-65:

68. „ОВУ ОВ-65 и ОВ-95” ІЕ і ПАСПОРТ

69. „Генератор ВГ-7500н” ПАСПОРТ

70. «Правила ухода и содержания в эксплуатации стартерных свинцово-кислотних АКБ 6СТЕН-140м, 12СТ70»

71. «Комплект оборудования АЭ1442» ПАСПОРТ

72. «Жгут АЭ1487» ПАСПОРТ

73. «Жгут АЭ1594» ПАСПОРТ

74. «Изделие 9П129, комплект ЗИП групповой» ІНСТРУКЦІЯ з використання ЗІП

75. «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные» ІЕ

76. «Фильтровентиляционное устройство ФВУА-10н-24» ФОРМУЛЯР

До комплекту ЕТД СПУ 9П129 входить:

формулярів – 7

паспортів – 20

відомостів і описов ЗІП – 20

ТО, ІЕ, ІТО - 29

ВСЬГО: 76 документів

В розділі 3 формуляру СПУ обліковано 29 документів, а в них (тих, що є обліковими), В свою чергу, є посилки на інші документи:

-  В Відомості ЗІП – “о” СПУ обліковано 18 (вісімнадцять) документів;

-  В розділі 4 формуляру системи прицілювання 9Ш129 обліковано 3 (три) документа;

-  В розділі 4.3. формуляру системи топоприв’язки 1Т28-1 обліковано 7 (сім) документів;

-  В розділі 1 паспорту візиру 1Г25 облікований 1 (один) документ;

-  В розділі 4 формуляру далекоміру ДСП-30 облікований 1 (один) документ;

-  В розділі 3 паспорту радіостанції Р-123м облікований 1 (один) документ;

-  В розділі 3 паспорту переговорного устрою Р-124 облікований 1 (один) документ;

-  В розділі 5 відомості комплектації шасі 5921 обліковано 9 (дев’ять) документів;

-  В розділі 4 паспорту дизелю 5Д20К-300 облікований 1 (один) документ;

-  В відомості ЕД дизелю 5Д20К-300 обліковано 3 (три) документи;

-  В комплектовочної відомості ЗІП ОВУ ОВ-65 облікований 1 (один) документ.

Прийом комплекту ЕТД бажано проводити у приміщенні, де є столи (навчальний клас, наприклад).

Назви відсутніх документів переписуються у робочий зошит.

Відсутність облікових документів (формулярів, паспортів, відомостей (описів) ЗІП) не допускається.

При втраті формуляру або паспорту, винні особи притягуються до адміністративної відповідальності, а на підставі наказу про це виготовляється дублікат. Дублікати формулярів і паспортів підписуються командиром військової частини і начальником служби РАО. Підпис командира військової частини засвідчується гербовою печаткою військової частини (ст. 50 “Руководства по эксплуатации РАВ”).

Після цього дублікат формуляру або паспорту повинний бути зареєстрований в службі РАО Оперативного командування за підписом начальника цієї служби. Підпис начальника служби РАО ОК засвідчується гербовою печаткою. При втраті відомостей або описів ЗІП адміністративна відповідальність не застосовується, але дублікати їх повинні бути виготовлені і засвідчені підписом начальника служби РАО військової частини, а його підпис в свою чергу засвідчена гербовою печаткою. Дублікати, якщо вони містять більше одного аркуша, повинні бути прошнуровані, аркуші пронумеровані, а кількість аркушів засвідчується підписом бухгалтера (діловода) відповідної служби.

За втрату документу, який не є обліковим (технічний опис, інструкції з експлуатації або з технічного обслуговування) винні особи повинні бути притягнені до матеріальної відповідальності за аналогією відповідальності за втрату книг з бібліотечного фонду, а на підставі документів, що підтверджують факт грошового стягнення оформлюється акт списання втрачених матеріальних засобів, що є підставою, в свою чергу, для занесення такого документу до картки некомплекту на комплект ЕТД виробу.

Після перевірки наявності всього комплекту ЕТД, документи, які є не обліковими укладуться в місце їх зберігання, облікові документи залишаються для прийому комплектів поставки і ЗІП виробу. Для зручності на облікові ЕТД доцільно скласти окрему відомість, в якій робляться відповідні примітки про перевірку комплектів.

Перелік облікових документів з комплекту ЕТД СПУ 9П129

1. „Агрегат 9П129” ФО

2. „Агрегат 9П129” відом. ЗІП-„О”:

3. „ЗИП к дизелю Д-144” ПАКУВАЛЬНИЙ лист

4. „ЗИП к Р-123” ОПИС ящика для ЗІП

5. „ЗИП к пульту 9В336тс” ОПИС укладки пеналу для ЗІП

6. „ЗИП-„О” к комплекту приборов гидропривода” ОПИС

7. „ЗИП –„О” к изделию 1Т28” ОПИС укладки пеналу для ЗІП

8. „ЗИП к визиру” ОПИС укладки футляру

9. „ЗИП к дальномеру” ОПИС укладки футляру ДСП-30м

10. „ЗИП к изделию 9В391” ОПИС укладки пеналу для ЗІП

11. „ЗИП к изделию 9В394” ОПИС укладки пеналу для ЗІП

12. „ЗИП к изделию 9В396” ОПИС укладки пеналу для ЗІП

13. „ЗИП к изделию 9В739” ОПИС укладки пеналу для ЗІП

14. „ЗИП к изделию 1В57-15” ВІДОМ. ЗІП

15. „ЗИП к регулятору напряжения РН-10” ОПИС укладки пакета для ЗІП

16. „К-т инструмента и принадлежностей для работ с 9М79” ПАСПОРТ

17. „Квадрант оптический КО-60м” ПАСПОРТ

18. „Прибор комбинированный Ц4340” ПАСПОРТ

19. «Мегаомметр М4100/1» ПАСПОРТ

20. «Вольтметр аккумуляторный М2033» ПАСПОРТ

21. „Система 9Ш129” ФО

22. „Система топопривязки 1Т28” ФО

23. „Гирокурсоуказатель ГАК (1Г13М)” відом.ЗІП

24. „Курсопрокладчик КП-4(1В44)” відом.ЗІП

25. „Визир 1Г25” ПАСПОРТ

26. „Дальномер ДСП-30” ФО

27. „Радиостанция Р-123М” ПАСПОРТ

28. „Устройство переговорное Р-124” ПАСПОРТ

29. „ОВУ ОВ-65 и ОВ-95” ІЕ і ПАСПОРТ

30. „Прибор ПНВ-57Е” ФО (1)

31. „Прибор ПНВ-57Е” ФО (2)

32. „Ведомость комплектации колёсного шасси 5921”

33. ПАСПОРТ автомобіля

34. ПАСПОРТ дизеля 5Д20К-300

35. Ведомость ЕД:

36. „Генератор ВГ-7500н” ПАСПОРТ

37. „Дизель 5Д20К-300» відом. ЗІП

38. „Индивид. к-т для с/обработки а/т техники” ТО, ІЕ, ІТО, ПАСПОРТ

39. „Огнетушители хладоновые. ручные. ОХ-3” ПАСПОРТ

40. „Огнетушители углекисл.-бромэтиловые ручные ОУБ-3” ПАСПОРТ

41. Комплектовочная ведомость ЗІП ОВ-65

42. „ОВУ ОВ-65 и ОВ-95” ІЕ і ПАСПОРТ

43. „Генератор ВГ-7500н” ПАСПОРТ

44. «Комплект оборудования АЭ1442» ПАСПОРТ

45. «Жгут АЭ1487» ПАСПОРТ

46. «Жгут АЭ1594» ПАСПОРТ

47. «ФВУА-100н-24» ФО


2.2 Методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129

Перелік комплектів поставки вказаний в розділах “Комплект поставки” кожного формуляру або паспорту. Комплект поставки виробу в цілому, складової системи, блоку або приладу – перелік елементів, які входять до їх складу (без ЕТД і ЗІП).

Для перевірки комплектів поставки з всього переліку облікових документів відбираються тільки формуляри і паспорти. Перевірку доцільно проводити послідовно, починаючи з основного формуляра на СПУ, при цьому, крім наявності складових елементів, перевіряються відповідність їх заводських номерів тим, що записані у розділі “Комплект поставки” формуляру або паспорту. На протязі експлуатації виробу можуть бути здійснені заміни окремих номерних складових частин. В цьому випадку, якщо заводський номер складової частини не відповідає тому, що вказаний в формулярі або паспорті, в розділі “Сведения о замене составных частей”, а як що такий розділ не передбачений, в розділі “Особые отметки” повинний бути зроблений засвідчений запис про це. Номер складової частини, яка була знята, в розділі “комплект поставки” закреслюється так, щоб його можливо було прочитати, а зверху або збоку записується номер встановленої складової частини та робиться посилка “См. стр. ___” на відповідний розділ формуляру або паспорту. В разі відсутності будь якого елементу зі складу комплекту поставки, він повинен бути облікований у картці некомплекту, а в графі “Примітки” картці записані назва, номер і дата виправдального документу. Такими документами можуть бути:

-  акт технічного стану зразка, який був складений під час попередніх передачі і прийому (з додатками);

-  акт утилізації або разбірки;

-  акт списання втрачених матеріальних засобів;

-  акт прийому (Ф№4 “Руководства по учёту...”).

Всі виправдальні документи повинні бути надані особі, яка приймає зразок озброєння, для ознайомлення і визначення їх юридичної правомірності і правильності складання. Картки некомплекту, якщо вони робочі, складаються по окремим комплектам поставки без підведення підсумків, а якщо вони складаються як додаток до акту технічного стану на передачу зразка, - можуть бути зведені у загальну з підведенням підсумків по кожному комплекту поставки. В таку зведену картку записуються тільки ті відсутні елементи, що обліковані в розділах “Комплект поставки” формулярів або паспортів (крім ЕТД і ЗІП). Для зручності прийому виробу доцільно скласти перелік комплектів поставки (Таблиця 2.2.1.).

Таблиця 2.2.1

Перелік комплектів поставки СПУ 9П129, елементи яких обліковані в формулярах і паспортах.

№з/п Найменування комплекту поставки Найменування облікового документу
1 СПУ 9П129 (загальний) Формуляр СПУ 9П129
2 Система прицілювання (СПр) 9Ш129 Формуляр СПр
3 Система топопривязки (СТП) 1Т28-1 Формуляр СТП
4 Визир орієнтування (ВО) 1Г25 Формуляр ВО (знах. в футлярі ВО)
5 Далекомір саперний ДСП-30 Формуляр ДСП (знах. в футлярі ДСП)
6 Радіостанція Р-123М Паспорт радіостанції
7 Переговорний пристрій Р-124 Паспорт переговорного пристрою
8 Дизельний двигун 5Д20К-300 Паспорт двигуна
9 Індивідуальний дегазаційний комплект (ІДК) Паспорт ІДК
10 Вогнегасник ОБХ-3 Паспорт вогнегаснику
11 Вогнегасник ОУБ-3 Паспорт вогнегаснику
12 Фільтро - вентиляційна установка (ФВУ) ФВУ-100Н-24 Формуляр ФВУ
13 Гірокомпас 1Г17-1 Формуляр гірокомпасу
14 Спеціальна заглушка АЕ 1442 Паспорт спец заглушки
15 Жгут АЕ 1487 Паспорт жгуту
16 Жгут АЕ 1594 Паспорт жгуту
17 Комбінований прилад Ц4340 Паспорт приладу (знаходиться в футлярі приладу)
18 Мегаомметр М41100/1 Паспорт приладу (знаходиться в футлярі приладу)
19 Вольтметр акумуляторний М2033 Паспорт приладу (знаходиться в футлярі приладу)
20 Прилад нічного бачення (№1) ПНВ-57Е Формуляр ПНБ (знаходиться в футлярі приладу)
21 Прилад нічного бачення (№2) ПНВ-57Е Формуляр ПНБ (знаходиться в футлярі приладу)
22 Квадрант оптичний КО-60Н Паспорт квадранту (знаходиться в футлярі приладу)
23 Шасі 5921 Паспорт шасі

Укомплектованість кожного комплекту поставки визначається в відсотках, після чого визначається загальна комплектність виробу як середнє арифметичне значення відсоткової укомплектованості всіх комплектів поставки. Відомості про загальну укомплектованість виробу повинні бути відображені в розділі «Комплектність» акту технічного стану окремою строкою.

В разі відсутності окремих деталей збірочних одиниць та інших елементів, які входять до складу елементів конструкції або складових частин з комплектів поставки, але окремо ні в яких документах, крім технічних описів, не обліковані, вони повинні бути, також, занесені до карток некомплекту комплектів поставки з позначкою про те, до якої збірки або блоку вони відносяться.

2.3 Методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129

Перелік одиночних комплектів ЗІП (ЗІП-“О”) вказаний в різних облікових документах:

-  відомостях ЗІП;

-  в описах;

-  в пакувальних аркушах;

-  в розділах “комплект поставки” формулярів і паспортів.

Основою для пошуку облікових документів є загальна відомість ЗІП СПУ, в якій обліковані як окремі елементи, так і основна частина комплектів ЗІП з посиланням на обліковий документ кожного з них. Перевірку наявності елементів ЗІП необхідно проводити в послідовності, що вказана у загальній відомості ЗІП. Інша частина комплектів ЗІП облікована у окремих відомостях, формулярах і паспортах складових систем і приладів.

Для зручності прийому рекомендується скласти перелік одиночних комплектів ЗІП.

Структура обліку одиночних комплектів ЗІП до СПУ 9П129

1. ЗІП-„О” до СПУ 9П129” (ЗАГАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ЗІП СПУ):

2. ЗІП до дизелю Д-144 (ПАКУВАЛЬНИЙ лист)

3. ЗІП до Р-123 (ПАСПОРТ + ОПИС ящика для ЗІП)

4. ЗІП до пульту 9В336тс (ОПИС пеналу для ЗІП)

5. ЗІП до гідроприводу (ОПИС пеналу для ЗІП)

6. ЗІП до СТП 1Т28 (ФОРМУЛЯР + ОПИС пеналу для ЗІП)

7. ЗІП до візиру 1Г25 (ФОРМУЛЯР + ОПИС футляру)

8. ЗІП до далекоміру ДСП-30м (ОПИС футляру)

9. ЗІП до ПО 9В391 (ОПИС пеналу для ЗІП)

10. ЗІП до ВПП 9В394 (ОПИС пеналу для ЗІП)

11. ЗІП до НДПУ 9В396 (ОПИС пеналу для ЗІП)

12. ЗІП до ЕБР 9В739 (ОПИС пеналу для ЗІП)

13. ЗІП до НЦОМ 1В57-15 (ВІДОМ. ЗІП)

14. ЗІП до регулятору напруги РН-10 (ОПИС пакета для ЗІП)

15. Інструмент і приладдя для робіт з 9М79 (ПАСПОРТ)

16. ЗІП до квадранту оптичного КО-60м (ПАСПОРТ)

17. ЗІП до приладу комбінованого Ц4340 (ПАСПОРТ)

18. ЗІП до гірокурсовказівника ГАК (1Г13М) (ВІДОМОСТЬ ЗІП)

19. ЗІП до курсопрокладувача КП-4(1В44) (ВІДОМОСТЬ ЗІП)

20. ЗІП до ПНВ-57Е” (ФОРМУЛЯР)

21. ЗІП до ПНВ-57Е” (ФОРМУЛЯР)

22. ЗІП до колісного шасі 5921 (ВІДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ)

23. ЗІП до генератора ВГ-7500н (Г2 - шасі) (ПАСПОРТ)

24. ЗІП до дизелю 5Д20К-300 (ВІДОМОСТЬ ЗІП)

25. ЗІП до індивідуального к-ту для спец. обробки (ПАСПОРТ)

26. ЗІП до насосу НШ-39 (шасі) (ОПИС ЯЩИКА)

27. ЗІП до ФВУА-100н-24 (ФОРМУЛЯР + ОПИС ЯЩИКА)

28. ЗІП до підігрівача (шасі) (ВІДОМІСТЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ ШАСІ)

29. ЗІП до ОВ-65 (шасі) (ВІДОМОСТЬ ЗІП)

30. ЗІП до генератора ВГ-7500н (Г1 - АЖ) (ПАСПОРТ)

31. ЗІП до СПр 9Ш129 (ФОРМУЛЯР)

32. ЗІП до ГК 1Г17-1 (ФОРМУЛЯР)

33. ЗІП до ОВ-65 (Д-144) (ВІДОМОСТЬ ЗІП)

34. ЗІП до спец. тестеру АЕ1814 (ЗАГАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ЗІП СПУ)

35. ЗІП до щитка управління АЕ1820 (ЗАГАЛЬНА ВІДОМІСТЬ ЗІП СПУ)

Всього на СПУ обліковано 35 окремих комплектів.

Перевірку наявності елементів в одиночних комплектах ЗІП доцільно проводити на місці зберігання СПУ, але для зручності пошуку елементів, обліку некомплекту і роботи з обліковими документами повинні бути поставлені 2-3 стола. Елементи кожного комплекту послідовно викладаються на столах, перевіряється їх наявність за переліком облікового документу та стан збережуванності. Елементи, які відсутні, облікуються в робочому зошиті, а потім проводиться звірка з робочою карткою некомплекту, що заведена на цей комплект. Як вище вже було вказано, робоча картка некомплекту заводиться на кожний обліковий документ кожного комплекту ЗІП, в якому є відсутні елементи. При підготовці виробу до передачі повинні бути оформлені зведені катки некомплекту ЗІП, але з розподіленням по службах постачання:

1)  В зведеній картці некомплекту, яка реєструється службою РАО, облікується некомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:

-  загальний ЗІП СПУ;

-  ЗІП дізелюД-144;

-  ЗІП пульту 9В336ТС;

-  ЗІП гідроприводу;

-  ЗІП СТП 1Т28-1;

-  ЗІП візиру 1Г25;

-  ЗІП далекоміру ДСП-30М;

-  ЗІП ПО 9В391;

-  ЗІП ВПП 9В394;

-  ЗІП НДПУ 9В396;

-  ЗІП ЕБР 9В736;

-  ЗІП НЦОМ 1В57-15;

-  ЗІП регулятору напруги РН-10;

-  Інструмент і приладдя для робіт з виробом 9М79;

-  ЗІП квадранту КО-60М;

-  ЗІП приладу Ц4340;

-  ЗІП гірокурсовказівнику 1Г13М;

-  ЗІП курсопрокладувача 1В44;

-  ЗІП генератору ВГ-7500Н(Г2);

-  ЗІП генератору ВГ-7500Н(Г1);

-  ЗІП СПр 9Ш129;

-  ЗІП ГК 1Г17-1;

-  ЗІП ОВУ ОВ-65 ( для обігріву двигуна АЖ Д-144);

-  ЗІП спец. тестеру АЕ 1814;

-  ЗІП щитка управління АЕ1820.

2)  В зведеній картці некомплекту, яка реєструється автомобільною службою, облікується некомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:

-  ЗІП ПНВ-57Е (№1);

-  ЗІП ПНВ-57Е (№2);

-  ЗІП шасі 5921;

-  ЗІП дізелю 5Д20К-300;

-  ЗІП ОВУ ОВ-65 (для обігріву рубки);

-  ЗІП насосу НШ-39;

-  ЗІП підігрівника двигуна 5Д20К-300.

3)  В зведеній картці некомплекту, яка реєструється службою РХБЗ, облікується некомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:

-  ЗІП ІДК для спеціальної обробки;

-  ЗІП ФВУ-100Н-24.

4)  В картці некомплекту, яка реєструється начальником зв’язку, облікується некомплект в таких одиночних комплектах:

-  ЗІП радіостанції Р-123;

-  ЗІП переговорного устрою Р-124.

Розподіл карток некомплекту, про що вже говорилося вище, по службах постачання пов’язано з тим, що забезпечення ЗІП, організація ТО і ремонтів складових частин зразків озброєння, які за номенклатурою належать до відповідних служб, покладені на начальників цих служб. Система забезпечення встановлена відповідними керівними документами по кожній службі.

Для начальника автомобільної служби, наприклад, таким керівним документом є наказ МО України №29 від 19.02.1994р. “О снабжении автомобильным имуществом”, де в статті 44 визначено, що “забезпечення військових частин автомобільним майном для об’єктів озброєння і техніки, в конструкції яких є автомобільні і тракторні агрегати, вузли, деталі, електроустановки, акумуляторні батареї, гумотехнічні вироби, автошини здійснюється відповідною автомобільною службою військової частини, з’єднання, об’єднання, де об’єкти, що вказані вище, знаходяться (за підлеглістю і територіальним принципом).

В графі “примітка” картці некомплекту напроти назви кожного занесеного туди відсутнього елементу ЗІП повинна бути зроблена посилка на відповідний виправдальний документ, який підтверджує законність відсутності елементу ЗІП. Такими документами, як і для некомплекту елементів комплектів поставки, є:

-  акт технічного стану зразка з додатками, складений попереднім здатчиком;

-  акт утилізації ;

-  акт списання втрачених матеріальних засобів;

-  акт прийому, складений при прийомі виробу від іншої військової частини.

Укомплектованість кожного комплекту ЗІП визначається в відсотках, після чого визначається загальна укомплектованість виробу запасними частинами, інструментом і приладдям як середнє арифметичне значення відсоткової укомплектованості всіх одиночних комплектів ЗІП. Відомості про укомплектованість ЗІП повинні бути відображені в розділі “комплектність” акту технічного стану окремою строкою.

Рекомендується стан укомплектованості виробу ЗІП розподіляти в акті на дві групи: - укомплектованість спеціальної частини;

- укомплектованість шасі.

До ЗІП спеціальної частини відносяться всі комплекти, які є номенклатурою служби РАО.

До ЗІП шасі, з урахуванням того, що засобами зв’язку і засобами РХБЗ комплектується шасі при його виготовленні на підприємствах, відносяться всі комплекти, які є номенклатурою автомобільної служби, служби РХБЗ і зв’язку.

Таким чином, в розділі “комплектність” акту технічного стану повинні бути зроблені наступні записи:

-  ЗІП спеціальної частини - ____%;

-  ЗІП шасі - ____%;

-  Комплект поставки виробу - ___%;

-  ЕТД - ___%;

Картки некомплекту №№____________ на __ аркушах додаються

Комплектність виробу, яка відображена у відсотках, є одним з основних показників його якісного стану і доводиться до старших начальників в донесеннях та при перевірках ними стану експлуатації ОіВТ, а також – є складовим критерієм оцінки зразка озброєння.


2.4 Методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129

Експлуатаційні показники СПУ вказані або обліковані в основному формулярі СПУ та в формулярах її складових частин. При прийомі СПУ необхідно з’ясувати наступну інформацію:

1.  Модифікація виробу (9П129, 9П129М, 9П129-1М).

2.  Заводський номер виробу.

3.  Дата виготовлення виробу.

4.  Термін дії гарантійних зобов’язань підприємства–виробника або ремонтного підприємства.

5.  Вид зберігання, на якому знаходиться виріб.

6.  Відомості про рух виробу при експлуатації.

7.  Відомості про закріплення виробу за особою, яка передає виріб.

8.  Загальне напрацювання ресурсу з початку експлуатації.

9.  Напрацювання ресурсу після останнього капітального ремонту, якщо він проводився.

10.Напрацювання ресурсу складових частин.

11.Вид і дата останнього номерного технічного обслуговування.

12.Дата проведення останнього щоденного ТО.

13.Відомості про проведення останньої повірки вимірювальних приладів.

14.Відомості про проведення останнього освідчення балонів, що працюють під тиском.

15.Відомості про проведення щорічної перевірки вогнегасників.

16.Відомості про заміну складових частин виробу.

17.Відомості про встановлення категорії виробу.

18.Відомості про проведення середнього або капітального ремонтів.

19.Відомості, що записані до розділу “особые отметки”.

20.Правильність і своєчасність заповнення розділів формуляру, які повинні заповнюватися на протязі експлуатації.

21.Правильність внесення виправлень в разі допущення помилок.

Характеристика інформації про експлуатацію виробу (на прикладі формуляру СПУ 9П129 зав. №П1119):

Виріб 9П129 зав. № П1119 виготовлений 30.11.1981р.

Термін дії гарантійних зобов’язань виробника для всього виробу вичерпаний в 1991 році, а ремонтного підприємства – в 1992 році.

Відомості про види зберігання зразка відсутні (розділ не заповнювався з 1983р.).

Наказом МО України № 014 від 17.06.1998р. для всіх зразків ОіВТ встановлені два види зберігання:

-  короткочасне (до 1 року);

-  тривале (більше 1 року).

Зразок, згідно цього наказу, повинний бути встановлений на короткочасне зберігання. Перерви у режимі короткочасного зберігання (заняття, навчання, технічне обслуговування, ремонт) повинні бути відображені у розділі “сведения о хранении”.

Виріб прибув з в/ч А1290 (м. Кременець) за нарядом ГРАУ №131/м/11/106 від 11.06.2001р. і наказом начальника ВІ РВіА Сум ДУ № 435 від 31.08.2001р. закріплений за ст. лейтенантом Юнда В.А.

Загальне напрацювання ресурсу з початку експлуатації складає:

-  робочих циклів – 0;

-  тренувальних циклів – 794;

-  пробіг шасі – 5984км.

Недоліки за розділ:

-  не підведений підсумок напрацювань за 2001-2003р.р., а з липня 2004р. напрацювання ресурсу не обліковано;

-  між аркушами 59 і 60 вклеєні додаткові аркуші, але не зареєстровані;

-  облік напрацювання ресурсу виробу після останнього КР ведеться помилково.

Аналіз помилки

Виробу був проведений КР В 1991р. при напрацюванні

Таким чином, напрацювання після КР повинно складати:

Напрацювання ресурсу основних складових частин виробу за формулярними відомостями складає:

№ з/п Найменування складової частини Всього з початку експлуатації На момент проведення КР Після КР
1    Радіостанція Р-123м 70 год. замінена при КР 70год. ?
2    НКПА 9В390 1375 ц 1021 ц 354 ц
3    Генератор ВГ-7500н (з приводом від Д-144) 376 год. замінений при КР 376 год. ?
4    Генератор ВГ-7500н (з приводом від 5д20к-300) 260 год. замінений при КР 260 год. ?
5    Дизель Д-144-81 375 год. замінений при КР 375 год. ?
6    Гідропривід 1227 ц 761 ц 366 ц
7    ОВУ ОВ-65г дізелю Д-144 63 год. замінений при КР 63 год. ?
8    Вилка ЕР 602 ц 370 ц 232 ц

Примітка: помаранчевим коліром та “?” позначені помилкові показники напрацювання вузлів, які були замінені при проведенні КР.

Аналіз напрацювань складових частин виробу:

При проведенні капітального ремонту здійснюється відновлення справності і повне або близьке до повного (80-90%) відновлення ресурсу ОіВТ з заміною або відновленням будь-яких його складових частин, включаючи і базові. Якщо була проведена заміна вузлів, напрацювання яких обліковується у формулярах, облік їх напрацювань розпочинається з початкових показників. Таким чином, можна зробити висновок про те, що облік напрацювань радіостанції Р-123, двох генераторів ВГ-7500н, двигуна АЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, які були замінені при проведенні КР, ведеться помилково, не з початкових показників, а продовжується облік тих складових вузлів, які були зняти з виробу.

Останнє ТО-1 проведено в жовтні 2001 р., а ТО-2 – в жовтні 2000р.

Вимоги: В системі річного ТО повинні бути проведені:

-  ТО-1 – в 2003 і в 2004 роках;

-  ТО-2 – в 2002 році.

При з’ясуванні цього питання особа, яка приймає СПУ, повинна вимогти у здатчика операційну карту останнього ТО з повністю заповненою звітною частиною і впевнитися у тому, що ТО фактично проводилося, але не обліковано у формулярі або обліковано, але документальне підтвердження цього відсутнє.

Останнє щоденне ТО було проведено в вересні 2002 року.

Вимоги: ЩТО повинно проводитися після кожного періоду експлуатації виробу в робочому режимі, а якщо виріб експлуатувався в режимі зберігання, - не рідше чим 1 раз у 2 тижні.

При з’ясовуванні цього питання особа, яка приймає СПУ, повинна вимогти у здатчика плани-завдання обслузі на проведення робіт з ЩТО.

Остання повірка вимірювальних приладів, у яких клас точності 1,5 і вище, проводилася у 1997 році.

До таких приладів відносяться:

-  прилад комбінований Ц4340;

-  мегаомметр М4100/1;

-  мікроамперметр М1400Т (зі складу пульту 9В336).

Вимоги: періодичність перевірки цих приладів – 1 раз в 2 роки.

Останнє освідчення балонів, що працюють під тиском, проводилось для:

-  балонів вогнегасників ОУ-2 – у вересні 1998 року;

-  балонів повітрязапуску двигуна шасі – у березні 1995 року;

-  балонів протипожежної системи – у квітні 1995 року.

При з’ясуванні цього питання перевіряється наявність клейма на балоні, яке ставиться органом котлонагляду ударним способом.

Вимоги: Періодичність освідчення балонів, які працюють під тиском (тих, що переліковані) – 1 раз в 5 років.

Остання перевірка маси заряду і тиску в балонах вогнегасників ОУБ-3 (ОУ-2) проводилася 03.06.2000р.

Вимоги: Перевірки маси заряду і тиску в балонах проводяться 1 раз в рік.

При з’ясуванні цього питання перевіряється наявність запису на шильниках балонів.

При заміні складових частин, крім обліку цього у розділі „Сведения о замене составных частей”, повинні бути записані номери знов встановлених складових частин в розділі «комплект поставки».

Вимоги: При заміні складової частини, яка облікована в розділі «Комплект поставки» зав. номер знятого елементу закреслюється так, щоб його можливо було прочитати, а зверху або збоку записується номер встановленого елемента з поміткою «см. стр. 116».

Категорія зразка – ІІ (друга).

Вимоги: Наказом ГК СВ від 1988 р. № 003 «Об установлении межремонтных ресурсов на образцы РАВ» для СПУ 9П129 встановлені:

-  міжремонтний ресурс до першого КР – 4900 циклів (для НКПА 9В390);

-  міжремонтний термін експлуатації до першого КР – 15-17 років.

Перший КР був проведений в 1991 році.

Міжремонтні ресурси і терміни експлуатації до другого КР зменшуються на коефіцієнт 0,8.

Міжремонтний ресурс до другого КР складає 4900х0,8=3920ц (не вичерпаний)

Міжремонтний термін експлуатації до другого КР складає

(15¸17) років Х 0,8=(12¸13,6) років.

Потреба виробу в КР визначається або ресурсом, або терміном експлуатації, тобто тим показником, якого досягне зразок озброєння, при умові набуття ним дійсної потреби в КР. Таким чином, за міжремонтним терміном експлуатації до другого КР, другий КР повинний бути призначений на період з березня 2003 р. по вересень 2004 р. з розрахунку того, що :

-  перший КР був проведений в період з 10.1990р. по 9.02.1991р.;

-  міжремонтний термін експлуатації до другого КР складає 12-13,6 років.

У відповідності з вимогами «Инструкции по категорированию РАВ» (введена в дію наказом начальника ГРАУ від 13.09.1985р № 052) виріб повинний бути переведений до ІV (четвертої) категорії.

Після перевірки розділів основного формуляру проводиться аналогічна перевірка розділів формулярів на складові частини в наступній послідовності:

1.  Формуляр системи прицілювання 9Ш129.

2.  Формуляр системи топоприв’язки 1Т28-1.

3.  формуляри ПНВ-57Е (на 2 прилада).

4.  Формуляр ФВУА-100н-24.

Результати перевірки формулярів оформлюється на окремому аркуші, який буде додатком до акту технічного стану:

Додаток до акту т/с №158

Перелік недоліків, виявлених при вивченні експлуатаційних показників, що обліковані в формулярах СПУ та її складових частин.

1.  Відомості про зберігання СПУ в формулярі відсутні, вид зберігання не встановлений.

2.  Підсумки напрацювань ресурсів за 2001-2003 роки не підведені, а з липня 2004 року облік напрацювань відсутній.

3.  облік напрацювань радіостанції Р-123, двох генераторів ВГ-7500н, двигуна АЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, які були замінені при проведенні КР, ведеться помилково, не з початкових показників, а продовжується облік тих складових вузлів, які були зняті з виробу.

4.  Додаткові аркуші, що вклеєні в розділи формуляру СПУ, не зареєстровані.

5.  Технічне обслуговування № 1 і № 2 з 2001 року не проводилося – в формулярах не обліковано, звітні документи про їх проведення відсутні.

6.  Щоденні технічні обслуговування з вересня 2002 р. не проводилися – в формулярі не обліковано, звітні документи про їх проведення відсутні.

7.  Повірки вимірювальних приладів з 1997 року не проводилися (періодичність – через 2 роки).

8.  Балони вогнегасників і балони повітряного запуску не освідчувалися з 1995 року (періодичність – через 5 років).

9.  Перевірки маси заряду і тиску в балонах вогнегасників не проводилися з червня 2000 року (періодичність – 1 раз на рік).

10.Фактична категорія зразка не відповідає документальної. СПУ потребує переведенню до ІV(четвертої) категорії.

2.6 Методика перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування

З метою визначення фактичного технічного стану СПУ 9П129 проводяться перевірки систем, механізмів і агрегатів на функціонування. Послідовність перевірок надана в таблиці 2.6.1.

Перевірки на функціонування плануються наступним чином:

1.  Для проведення перевірок визначається повний робочий день.

2.  Складається рапорт на отримання дозволу на проведення перевірок і подається по підпорядкованості. В рапорті вказуються:

-  мета проведення;

-  дата проведення;

-  обсяг перевірок;

-  кількість палива з розрахунком-обгрунтуванням.

Рапорт з резолюцією командира військової частини про надання дозволу на проведення перевірок СПУ на функціонування є підставою для:

-  включення СПУ до “Книги заявок на вихід машин” і отримання “шляхового листа” у начальника автослужби;

-  отримання “робочого листа роботи агрегату” у начальника служби РАО;

-  отримання розрахункової кількості дизельного палива за “шляховим листом” для списання його на роботу двигуна 5Д20К-300 (силова установка шасі);

-  отримання розрахункової кількості дизельного палива за “робочим листом роботи агрегату” для списання його на роботу двигуна Д-144 (двигун агрегату живлення).

Для проведення перевірок СПУ на функціонування необхідно підготувати інструкції з експлуатації і з технічного обслуговування СПУ та її складових частин:

“Изделие 9П129”. Інструкція з експлуатації, у якої визначений порядок запуску двигуна АЖ і подачі живлення до споживачів.

“Изделие 9П129”. Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:

Порядок перевірки на функціонування:

-  системи обігріву;

-  пульту обігріву 9В336ТС;

-  блокувальних пристроїв:

-  системи вивішування;

-  приводу огородження;

-  кріплення по-похідному;

-  підйому напрямної;

-  основи ГК;

-  кришок люків рубки;

-  кріплення ракети на напрямній.

2)  Перелік можливих несправностей та способи їх усунення.

“Аппаратура 9В390”. Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:

1) Порядок перевірки на функціонування (додаток 6):

-  систем забезпечення двигуна АЖ та елементів контролю за його роботою;

-  елементів управління пульту управління електрообладнанням;

-  систем електрозабезпечення (АБ24В, генератора ВГ-7500Н з приводом від двигуна АЖ, релейного блоку);

-  апаратури гідроприводу механізмів СПУ;

-  системи вивішування;

-  НЦОМ в режимі “самопроверка”;

-  механізмів приводу кришок огородження;

-  механізму електророз’єму з ручним приводом;

-  системи “Ребус”;

-  блоків НКПА в режимі “ТО-1 апаратури 9В390”;

-  механізму кріплення ракети і напрямної по-похідному;

-  механізму підйому напрямної,

а також:

-  опір ізоляції кабельних мереж;

-  цилісність кабельних мереж і надійність стикування роз’ємів між блоками НКПА в режимі “контроль исходного СУ”

2) Перелік можливих несправностей НКПА і способи їх усунення.

“Система 9Ш129”. Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:

1) Порядок перевірки приладу управління (ПрУ), пульту управління (ПУ) і блока контроля (БК) на функціонування (додаток 7).

2) Порядок перевірки гірокомпасу на функціонування.

3) Перелік можливих несправностей блоків СПр і способи їх усунення.

“Система топоприв’язки 1Т28-1 (1Т214)”. Інструкція з експлуатації, в якій наданий:

1) Порядок перевірки на функціонування:

-  курсопрокладувача 1В44;

-  курсової системи;

-  шляхового пристрою.

2) Перелік можливих несправностей системи і способи їх усунення.

“Радіостанція Р-123М (Р-174)”. Інструкція з експлуатації, в якій наданий:

1) Порядок перевірки радіостанції на функціонування.

2) Перелік можливих несправностей радіостанції і способи їх усунення.

Якщо порядок перевірки на функціонування окремих складових елементів СПУ в їх експлуатаційних документах не описаний, перевірка їх справності здійснюється у відповідності з розділами “Порядок работи” або “Експлуатция изделия” експлуатаційних документів цих складових елементів.

Висновки про технічний стан окремих складових елементів, які мають системний функціональний зв’язок з іншими елементами, здійснюються за результатами роботи системи в цілому.

Таблиця 2.6.1

Послідовність перевірки обладнання СПУ на функціонування

з\п

Послідовність за діяння систем, вузлів і блоків СПУ Перелік систем, вузлів та блоків, про справність яких робиться висновок
1 2 3
1. Запуск підігрівача двигуна шасі. система обігріву двигуна шасі;
2. Запуск силової установки шасі 5921 та виїзду зі сховища.

-  електрообладнання двигуна шасі;

-  системи забезпечення двигуна шасі;

-  система управління двигуном та прилади контролю за його роботою;

-  механічні вузли двигуна;

-  система управління шасі;

-  електрообладнання шасі.

3. Запуск ОВУ ОВ-65 для обігріву рубки.

-  система забезпечення ОВУ;

-  електрообладнання ОВУ;

4. Запуск ОВУ ОВ-65 для підігріву картеру двигуна Д-144 АЖ.

-  система забезпечення ОВУ;

-  електрообладнання ОВУ;

5. Запуск двигуна Д-144 агрегату живлення і подача живлення на споживачі.

-  електрообладнання двигуна Д-144;

-  система забезпечення двигуна Д-144;

-  система управління двигуном Д-144 та прилади контролю за його роботою;

-  механічні вузли двигуна Д-144 ;

-  генератор ВГ-7500Н з регулятором напруги;

6.

-  Випуск домкратів в режимі “групповой випуск” і вивішування на них СПУ;

-  Відчинення кришок огородження за допомогою гідроприводу;

-  Розкріплення напрямної;

-  Підйом напрямної;

-  Приведення обладнання до вихідного положення в режимі “свертывание”;

-  гідравлічна частина розподільчої і регулюючої апаратури гідроприводу;

-  система живлення гідроприводу;

-  блок реле гідроприводу в релейному блоці;

-  електромагніти золотникових коробок РРА;

-  перемикачі блокувальних пристроїв (БП підйомного механізму, кришок огородження, домкратів, механізму кріплення по-похідному);

-  система управління електрообладнанням і контролю за його роботою (пульт управління е/о, комутаційна і регулююча апаратура);

7. Проведення перевірок НКПА в режимі “ТО-1 апаратури 9В 390”

-  ПСК 9В 393;

-  НПС 9В 726;

-  ЕБР 9В 739;

-  ПО 9В 391;

-  ПНА 9В 395;

-  НА ИГП 9В 399;

-  ВПП 9В 394 з кабелем;

-  НЦОМ 1В57-15 з БЖ1Е18;

-  кабельна мережа НКПА;

-  гідропривід в різних режимах;

-  електрообладнання спеціальної частини і двигуна АЖ;

-  механічне обладнання с/частини;

8. Проведення перевірок блоків СПр на функціонування.

-  блок контролю СПр;

-  пульт управління СПр;

-  виконавчі двигуни автокалімаційного каналу, системи горизонтування і аретування ПрУ, а також підсвітлення;

-  кабельна мережа;

9. Проведення перевірок гірокомпасу на функціонування.

-  гіроблок;

-  блок живлення гірокомпасу;

-  пульт управління гірокомпасом (для 1Г47-1);

-  блок розподілу сигналів (для 1Г47-1);

-  кабельна мережа;

-  механізми кріплення ножок основи ГК по-похідному;

-  механізми розв’язки ножок ГК від корпусу СПУ;

-  механізми заклинювання ножок основи ГК;

-  приводи ножок основи ГК;

10. Проведення перевірок системи обігріву СБЧ на функціонування.

-  пульт заміру температури 9В 336 ТС;

-  елементи управління системою обігріву панелі обігріву пульту управління електрообладнанням;

-  термодатчики термоконтейнеру;

-  нагрівальні елементи термоконтейнеру;

-  кабельна мережа;

-  комутаційні елементи системи обігріву у релейному блоці.

Основними перевірками, за результатами яких можливо зробити висновки про технічний стан основних функціональних систем, є:

1.  перевірка обладнання СПУ в режимі “ТО-1 апаратури 9В 390”;

2.  перевірка блоків СПр на функціонування.

Перевірка обладнання СПУ в режимі “ТО-1 апаратури 9В 390” виконується в наступній послідовності:

-  Запуск силової установки шасі 5921 та виїзд СПУ зі сховища.

-  Підготовка двигуна АЖ до запуску, його запуск і подача живлення на споживачі.

-  Перевірка роботи гідроприводу в режимі „груповий випуск домкратів і вивішування СПУ”.

-  Подача живлення на НКПА і перевірка кіл живлення транспарантів відмов, які можуть бути виявлені при проведенні автоматичного режиму „контроль вихідного стану СУ”.

-  Увімкнення НЦОМ 1В57-15, проведення тесту „самоконтроль” і перевірка відповідності напруг на виході БЖ 1Е18 номінальним.

-  Зняття живлення з НКПА.

-  Перевірка роботи гідроприводу в режимі „відчинення кришок огородження”.

-  Вимкнення живлення споживачів і зупинка двигуна АЖ.

-  Підготовка ЕБР 9В739 до установки, його установка на напрямну і підключення до блоків НКПА.

-  Підготовка спец тестера А1814 до роботи і підключення його до ПО 9В391.

-  Підготовка ВПП 9В394 до роботи і установка його в рубку.

-  Запуск двигуна АЖ і подача живлення на споживачі.

-  Перевірка роботи гідроприводу в режимі „зачинення кришок огородження”.

-  Задавання на НДПУ 9В396 режиму роботи (положення – „1”).

-  Подача живлення на НКПА і проведення автоматичного режиму „контроль вихідного стану СУ”.

-  Перевірка справності кіл вводу коду системи „ребус”.

-  Проведення автоматичного режиму „контроль”.

-  Перевірка кіл задіяння НКПА в режимі „пуск” з ПО 9В391.

-  Зняття живлення з НКПА.

-  Перевірка роботи гідроприводу в режимі ручного управління при:

o  -опусканні напрямної;

o  -закріпленні напрямної;

o  -зачиненні кришок огородження.

-  Подача живлення на НКПА і перевірка кіл задіяння її в режимі „пуск” з ВПП 9В394.

-  Перевірка мереж задіяння БРГ НА КГП 9В399 при імітації гальмування гідромоторів ГБ і ГІ ГСП.

-  Зняття живлення з НКПА.

-  Перевірка роботи гідроприводу системи вивішування в режимі „згортання”.

-  Відкривання кришок огородження гідроприводом.

-  Вимкнення живлення споживачів і зупинка двигуна АЖ.

-  Згортання ЕБР, ВПП, спец тестеру і установка їх на штатні місця.

Перевірки проводяться згідно з операційною картою проведення перевірок обладнання СПУ в режимі «ТО-1 апаратури 9В390», яка розроблена у відповідності з Інструкцією з технічного обслуговування НКПА 9В390 і надана у додатку 6.

Перевірка блоків СПр на функціонування проводиться згідно з таблицею перевірки ПрУ і ПУ системи прицілювання на функціонування, яка розроблена у відповідності з Інструкцією з технічного обслуговування СПр 9Ш129 і надана у додатку 7.

2.7 Висновки до розділу

В розділі дана класифікація і характеристика експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129, запропонована методика їх прийому та порядок обліку відсутніх документів, методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів, методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів, методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129 за розділами основного формуляра та експлуатаційних показників окремих складових систем за їх формулярами, проведений аналіз інформації про експлуатацію виробу та складений перелік виявлених недоліків, як додаток до акту технічного стану, а також - запропонована методика підготовки до проведення перевірок систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування та визначений перелік інструкцій з технічного обслуговування і експлуатації складових частин СПУ, на підставі яких проводяться перевірки та послідовність їх проведення.


РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СПУ 9П129 ДО ПЕРЕДАЧІ

3.1 Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

Можливі варіанти підготовки зразка озброєння до передачі:

1.  Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).

2.  Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразка озброєння до передачі іншій особі, яка приймає посаду.

3.  Підготовка зразка озброєння, до передачі до іншого підрозділу в межах військової частини.

Підготовка зразка озброєння до передачі розпочинається:

·  на підставі наказу командира військової частини „Про підготовку озброєння і техніки до передачі” в разі передачі його до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ) за нарядом служби РАО ОК або ГРАУ;

·  на підставі наказу командира військової частини „Про прийом і здачу посади начальника обслуги (командира взводу)” в разі передачі зразка озброєння відповідальною особою, яка здає посаду, іншій особі, яка приймає посаду;

·  на підставі наказу командира військової частини „Про передачу озброєння і техніки до іншого підрозділу” в разі передачі його до іншого підрозділу в межах військової частини.

Підготовка зразка озброєння до передачі за всіма випадками здійснюється у наступній послідовності:

·  перевіряється наявність експлуатаційно–технічних документів, повнота і правильність їх оформлення;

·  перевіряються комплекти поставок зразка, його складових систем, а також - відповідність заводських номерів складових частин тим, що вказані у формулярах і паспортах;

·  перевіряються комплекти ЗІП спеціальної частини і шасі;

·  перевіряється технічний стан спеціальної частини і засобу рухомості, встановлюється їх фактична категорія та фактична категорія зразка в цілому;

·  перевіряється наявність і цілісність елементів конструкції виробу;

·  результати всіх перевірок оформлюються актом технічного стану та додатками до нього.

Підготовка зразка озброєння буде вважатися повною, якщо виконані наступні заходи:

1.  Експлуатаційно–технічні документи перевірені - некомплект облікований в картках некомплекту.

2.  Дублікати облікових документів (формулярів, паспортів, відомостей ЗІП) виготовлені і підготовлені до реєстрації.

3.  Правильність заповнення формулярів і паспортів перевірено – поправки, доповнення і зміни внесені.

4.  Комплектність поставки та зав. № елементів перевірено – зміни внесені, некомплект облікований в картках некомплекту.

5.  Робочий бланк акту технічного стану підготовлений - реквізити та експлуатаційні показники занесені.

6.  Комплекти ЗІП спеціальної частини перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту (по службах і комплектах).

7.  Комплекти ЗІП засобу рухомості перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту.

8.  Виправдальні документи на некомплект категорійних елементів оформлені (по службах і комплектах).

9.  Виправдальні документи на некомплект некатегорійних елементів оформлені(по службах і комплектах).

10.Відомості про наявність виправдальних документів внесені до карток некомплекту.

11.Картки некомплекту повністю оформлені, підписані і зареєстровані (по службах і комплектах).

12.Відсоткова наявність елементів в кожному комплекті встановлена.

13.Технічний стан спеціальної частини перевірений – висновок зроблений, фактична категорія встановлена.

14.Технічний стан засобу рухомості перевірений – висновок зроблений, фактична категорія встановлена.

15.Наявність і цілісність елементів конструкції перевірено – некомплект облікований в картках некомплекту.

16.Виправдальні документи на елементи конструкції, які відсутні або пошкоджені, оформлені.

17.Робочий бланк акту технічного стану повністю заповнений.

18.Операція передачі зразка оформлена актом технічного стану (додаток 1).

19.Акт технічного стану, якщо за нормативними показниками та за фактичним технічним станом зразок озброєння відповідає ІІІ(третьої), IV(четвертій) або V(п’ятої) категоріям, підготовлений для оформлення операції зниження категорії зразка.

20.Проведено щоденне технічне обслуговування виробу.

21.Підготовлені звітні документи останнього номерного технічного обслуговування виробу, які підтверджують факт виконання або невиконання технологічних операцій, передбачених Інструкцією з ТО.

3.2 Висновки до розділу

В розділі розглянуті можливі варіанти підготовки зразка озброєння до передачі та підстави для цього, наданий перелік заходів, які повинна виконати особа, що готує зразок озброєння до передачі. Результатом виконання всіх заходів, що вказані, є акт технічного стану (додаток 1) з додатками.

Порядок оформлення акту технічного стану і додатків до нього розглянутий в першому розділі роботи.


ВИСНОВКИ

Матеріал, викладений в цій роботі, може бути практично використаний в якості методичних рекомендацій при прийомі СПУ 9П129 та при підготовці її до передачі за всіма можливими варіантами:

1. При прийомі СПУ:

·  з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

·  з бази озброєння ОК (ГРАУ) з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

·  особою, яка приймає посаду начальника обслуги, у особи, яка здає посаду.

·  від іншої стартової батареї в межах ракетної бригади.

2. При підготовці СПУ до передачі:

·  до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).

·  від начальника обслуги, який здає посаду, іншій особі, яка приймає посаду начальника обслуги.

·  до іншого підрозділу в межах ракетної бригади.

В результаті виконання роботи:

1.  Визначена актуальність теми „Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі”.

2.  Розглянуті варіанти прийому і передачі зразків РАО.

3.  Розглянутий перелік керівних документів, в яких викладені вказівки з окремих питань за темою, за якої проведене дослідження, проведений їх аналіз і виявлені протиріччя між вимогами цих керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.

4.  Розглянутий перелік і дана загальна характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з підготовки СПУ до передачі та її прийому, а також визначений порядок оформлення ними облікових операцій.

5.  Дана класифікація і характеристика експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129, запропонована методика їх прийому та обліку відсутніх документів.

6.  Запропонована методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів.

7.  запропонована методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів;

8.  Запропонована методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129 за розділами основного формуляра та експлуатаційних показників окремих складових систем за їх формулярами, проведений аналіз інформації про експлуатацію виробу та складений перелік виявлених недоліків, як додаток до акту технічного стану.

9.  Запропонована методика підготовки до проведення перевірок систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування.

10.Визначений перелік інструкцій з технічного обслуговування і експлуатації складових частин СПУ, на підставі яких проводяться перевірки та послідовність їх проведення.

11.Запропонована методика підготовки СПУ 9П129 до передачі.

12.Розроблені алгоритми і операційні карти для проведення перевірок систем на функціонування.

13.Складений варіант акту технічного стану, яким оформлюється операція прийому і передачі СПУ 9П129.

Таким чином, в результаті роботи розроблена методика, за допомогою якої може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати фактичний технічний стан і наявну комплектність цього виробу. Методичні рекомендації, які викладені в роботі, можуть бути використані і при прийомі інших зразків РАО.


Література

Керівні документи:

1.  Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №5).

2.  Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Дополнение к приказу МО от 1979 г. №260).

3.  Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введене в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 ).

4.  Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі. (Введене в дію наказом МО України від 14.08.95 р. №201).

5.  Инструкция по категорированию РАВ. (Введена в дію наказом начальника ГРАУ від 13.09.85 р. №052).

6.  Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1987 г. №056).

7.  Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Введена в дію наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).

8.  Нормы ресурсов и межремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №003).

9.  Експлуатаційно-технічні документи СПУ 9П129: комплект ЕТД СПУ 9П129 згідно відомості експлуатаційно-технічних документів.


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини А1546:

полковник С.А.Мартиненко

“9” серпня 2005 року

АКТ № 158

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

САМОХІДНОЇ ПУСКОВОЇ УСТАНОВКИ 9П129 зав №П1119

(найменування озброєння, техніки)

Признак Реєстраційний Номер Номер листа Код документа Номер документа Дата документа
158 5.08.2005р

Підстава (мета)

операції

Код операції Дата операції Служба Військова частина Виконання
Наказ командира в/ч А1546 від 1.08.2005р № 201 (передача-прийом) 9.08.2005р РАО А1546

Капітан

В.А. Юнда

ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННІ З ДОКУМЕНТАМИ І ОГЛЯДІ (ПЕРЕВІРЦІ) ВСТАНОВЛЕНО

1. СКЛАД І ЯКІСНИЙ СТАН

п/п

Найменування озброєння позначення од. виміру кількість Категорія Заводський номер Номер паспорта
по документах фактично
1 2 3 4 5 6 7 8 9
СПУ 9П129 к-т 1 ІІ IV П1119
1. Шасі 5921: к-т 1 ІІ ІІ 0620981
1.1 Силова установка 5Д20К-300 з системами забезпечення к-т 1 ІІ ТО3КТ1643
1.2 Силова передача к-т 1 ІІ ІІ б/н
1.3 Ходова частина к-т 1 ІІ ІІ б/н
1.4 Система управління шасі к-т 1 ІІ ІІ б/н
1.5 Водометні двигуни з приводом к-т 2 ІІ ІІ б/н
1.6 Коробка відбору потужності приводу допоміжних агрегатів к-т 1 ІІ ІІ б/н
1.7 Корпус к-т 1 ІІ ІІ б/н
1.8 АКБ 12в шт 2 V V б/н
Додаткове обладнання
1.9 ПНВ-57Е к-т 2 ІІ ІІ

СШТ4014

СШТ5930

1.10 Система ППО „Роса” к-т 1 ІІ ІІ б/н
1.11 ОВУ рубки ОВ-65г к-т 1 ІІ IV 2800
1.12 Радіостанція Р-123 к-т 1 ІІ ІІ 158068
1.13 Переговорний пристрій Р-124 к-т 1 ІІ ІІ 0215556
1.14 ФВУ ФВУА-100Н-24 к-т 1 ІІ ІІ по блокам
Всього: 14 (чотирнадцять) найменувань
2 Спеціальна частина к-т

1

ІІ

IV

б/н
2.1 Напрямна з механізмами к-т 1 ІІ ІІ б/н
2.2 Підцапфена балка з підйомним механізмом к-т 1 ІІ ІІ б/н
2.3 Ложемент з механізмом кріплення по-похідному к-т 1 ІІ ІІ б/н
2.4 Термоконтейнер к-т 1 ІІ ІІ 89632014
2.5 Пульт виміру температури 9В336тс к-т 1 ІІ ІІ Ф008
2.6 Огородження з механізмами приводу к-т 2 ІІ ІІ б/н
Електрообладнання спеціальної частини
2.8 Генератор ВГ-7500н (з приводом від двигуна Д-144) к-т 1 ІІ IV 3171308
2.9 Генератор ВГ-7500н (з приводом від двигуна шасі) к-т 1 ІІ ІІ ТО5ЛТ3173
2.10 Регулятор напруги РН-10 к-т 2 ІІ IV б/н
2.11 АКБ 24В шт 1 V V б/н
2.12 Пульт управління електрообладнанням к-т 1 ІІ ІІ б/н
2.13 Релейний блок к-т 1 ІІ ІІ б/н
Агрегат живлення
2.14 Двигун Д-144-81 агрегату живлення к-т 1 ІІ IV 2443951
2.15 ОВУ ОВ-65 двигуна агрегату живлення к-т 1 ІІ IV 39743
2.16 АКБ 12В шт 1 V V б/н
2.17 Редуктор гідронасосу Н32Н к-т 1 ІІ ІІ б/н
2.18 Привід генератору ВГ-7500н к-т 1 ІІ ІІ б/н
2.19 Привід дублювання к-т 1 ІІ ІІ б/н
Гідропривід механізмів СПУ
2.20 Виконавчі органи гідроприводу к-т 6 ІІ ІІ б/н
2.21 Системи живлення виконавчих органів гідроприводу к-т 1 ІІ ІІ по блокам
2.22 Розподільча і регулююча апаратура гідроприводу к-т 1 ІІ ІІ по блокам
2.23 Допоміжні та дублюючі пристрої гідроприводу к-т 1 ІІ ІІ по блокам
Наземна контрольно-пускова апаратура 9В390: РКН1318
2.24 ПСК 9В393 к-т 1 ІІ ІІ АО6022
2.25 НПС 9В726 к-т 1 ІІ IV АФ22595745
2.26 ПНА 9В395 к-т 1 ІІ ІІ АО7036
2.27 НА КГП 9В399 к-т 1 ІІ ІІ 0813
2.28 ПО 9В391 к-т 1 ІІ ІІ 009024
2.29 НДПУ 9В396 к-т 1 ІІ ІІ В02007
2.30 НЦОМ 1В57-15 к-т 1 ІІ IV 0632
2.31 БЖ НЦОМ 1Е18 к-т 1 ІІ ІІ 95017
2.32 ВПП 9В394 к-т 1 ІІ ІІ АО6017
2.33 ЕБР 9В739 к-т 1 ІІ ІІ АО7025
2.34 Система „Ребус” к-т 1 ІІ ІІ по блокам
Наземна апаратура системи прицілювання 9Ш129 РКН1318
2.35 Прилад управління к-т 1 ІІ ІІ РКБ1328
2.36 Пульт управління к-т 1 ІІ ІІ РКБ1328
2.37 Блок контролю к-т 1 ІІ ІІ РКБ1328
2.38 Гірокомпас 1Г17-1 к-т 1 ІІ IV Т221326
2.39 Основа гірокомпасу з механізмами к-т 1 ІІ ІІ б/н
2.40 Пристосування для оптичного зв’язку к-т 1 ІІ ІІ по блокам
Апаратура системи топоприв’язки 1Т28-1 Я0610Л1514
2.41 Шляховий пристрій к-т 1 ІІ ІІ по блокам
2.42 Курсова система к-т 1 ІІ ІІ по блокам
2.43 Курсопрокладувач 1В44 к-т 1 ІІ ІІ СВ002
2.44 Розподільча коробка к-т 1 ІІ ІІ Я0610Л1619
2.45 Далікомір ДСП-30 к-т 1 ІІ ІІ Б51275
2.46 Візир 1Г25 к-т 1 ІІ ІІ 80084

Всього: 46 (сорок шість) найменувань

2. ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

1. Введено в експлуатацію (дата) „30” листопада 1981р.
2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців)не 24р 9міс
3. Має напрацювання з початку експлуатації (циклів, годин, км) 1375циклів./5984км.; 376 м/годин
4. Встановлені: ресурс (циклів, годин, км) Не визначений
граничний термін експлуатації (років) 25-30 років (встановлений Інструкцією з категорування РАО)
гарантійне напрацювання (циклів, годин, км) відпрацьовано
гарантійний термін експлуатації (років) 10 років (закінчився в 1991р.)

міжремонтний ресурс Р2 (циклів, годин, км) до другого КР (Р2=Р1 х К1; Р1 =4900циклів ,К1=0,8)

3920 циклів (встановлений Доповненням до наказу ГК СВ від 1988 г. №**3) Не відпрацьований

міжремонтний термін Т2 експлуатації (років) до другого КР (Т2=Т1 х К1; Т1 =15-17років, К1=0,8)

12-13,6 р. (встановлений Доповненням до наказу ГК СВ від 1988 г. №**3) Вичерпаний в 08.2004р.
5. Проведений ремонт (вид , дата) Капітальний ремонт проведений з 10.1990 по 02.1991р.
6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту 14 років 6 місяців
7. Напрацювання після останнього ремонту (циклів, годин, км) 354ц; напрацювання м/год. не визначено (обліковано з помилками, без урахування заміни при КР)

8. Має недопрацювання (перепрацювання):

за міжремонтним ресурсом до КР(циклів, годин, км)

Недопрацювання 3566 циклів
за гранічним терміном експлуатації (років, місяців) залишок терміну - 5років 3 місяця
за міжремонтним терміном експлуатації до КР (років, місяців) перевищення терміну – 1 рік

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

ЕТД виробу (за обліком відомості експлуатаційно-технічних документів) - 78 %;

Спеціальна частина

1) Комплект поставки спеціальної частини (за обліком формулярів і паспортів складових частин) – 100 %;
2) Елементи конструкції (за обліком збірочних одиниць в технічних описах) - 100 %
3) Одиночний комплект ЗІП спеціальної частини (за обліком відомостей ЗІП) - 64 %;
Зведена картка некомплекту № 153 на 23-х аркушах додається

Шасі 5921

1) Комплект поставки шасі (за обліком формулярів і паспортів складових частин) - 100 %;
2) Одиночний комплект ЗІП шасі (за обліком відомостей ЗІП) - 56 %;
3) Елементи конструкції (за обліком збірочних одиниць в технічних описах) - 100 %.
Зведена картка некомплекту № 89 на 12-ти аркушах додається

4. ТЕХНІЧНИЙ СТАН

Виріб за фактичним технічним станом відповідає IV(четвертої) категорії. Міжремонтний термін

експлуатації до капітального ремонту, встановлений „Нормами ресурсов и межремонтными

 

 

сроками эксплуатации” до другого КР, вичерпаний.

 

Висновки про технічний стан окремих складових елементів, які потребують поточного або

 

капітального ремонту додаються на 1-му аркуші.

5. ПРИЧИНИ ПЕРЕДЧАСНОГО ЗНОСУ АБО ПОШКОДЖЕННЯ немає

6. ОБ’ЄМ ВИКОНАНИХ ДОРОБОК (номера бюлетенів, доробок) не виконувалися

7.  ПРОПОЗИЦІЇ КОМІСІЇ

Виріб за фактичним технічним станом відповідає IV (четвертої) категорії, міжремонтний термін

експлуатації до капітального ремонту, встановлений „Нормами ресурсов и межремонтными
сроками эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта” (Доповнення до наказу ГК СВ
від 1988р №**3) до другого КР, вичерпаний.
Виправдальні документи, яки підтверджують некомплект, в наявності, оформлені правильно і
законно, у відповідності з вимогами частини 1-ої „Руководства по учету вооружения, техники,
имущества и других материальных средств в ВС” (Доповнення до наказу МО від 1979р №260) та
„Керівництва з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України” (Введене в дію
наказом МО України від 21.06.94 р. №165 ).
Пропонується прийняти виріб за фактичним технічним станом і в наявної комплектності

Голова комісії:  Начальник служби РАО в/ч А1546:

капітан ______________________ А.М. Шульга

(посада військове звання, підпис, прізвище)

Члени комісії:    Заступник командира 1-го рдн з озброєння:

майор _______________________ Г.В. Загата

(посада військове звання, підпис, прізвище)

Помічник начальника АС в/ч А1546:

ст. лейтенант _________________ О.С. Дмитренко

(посада військове звання, підпис, прізвище)

Командир 1-ої абатр:

Капітан ______________________ О.В. Фоміних

(посада військове звання, підпис, прізвище)

Акт складено в 3 примирниках.

прим. № 1 – до справи сл. РАО в/чА1546;

прим. № 2 – до технічної частини 1-го рдн;

прим. № 3 – командиру 1-ої абатр;

8. ВИСНОВОК КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ (СТАРШОГО НАЧАЛЬНИКА)

З пропозиціями комісії згоден. Прийом виробу 9П129 зав. №П1119 за фактичним технічним
станом і в наявної комплектності дозволяю.

Заступник командира в/ч А1546 з озброєння:

підполковник                          А.Г. Самусь

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

“9” серпня 2005р.

Здав:          капітан ______________________В.А. Юнда

(військове звання, підпис, прізвище)

Прийняв: лейтенант___________________А.М Яковенко

(військове звання, підпис, прізвище)


Додаток 2

КАРТКА НЕКОМПЛЕКТУ №18

виробу 9П129 зав.№П1119

Почата “12 ” 01 2004р.

Закінчена “ __ ” ___ 200_ р.

Регистраційний номер

листа

Код

Документу

документу

Дата документу Найменування комплекту Код номенклатури

Служба

Підрозділ Військова частина
001 002 003 005 032 067 075 046
1 18 12.01.2004р ЗІП-“О” до НЦОМ 1В57-15 зав. №4565 РАО 1сбатр 1рдн А1546

“12” січня 2004р. М.П. Командир 1сбатр: капітан ________________________О.В. Фоміних

(Посада , в\зв , підпис , прізвище)

з\п

Предмети які складають комплект Код номенклатури Одиниця виміру

Повинно складати на _1_ комплект

Недостає

Хід укомплектування (№, дата документу) Примітки
Залишок предметів яких недостає
1 2 3 4 5 6 7 8 11

075

076 114 104 103 103
1 Ключ ОЯ4.094.017 Сп шт 1 1

Акт №124 від 28.04.04р

2 Ключ 7811-0001 шт. 1 1

Акт №124 від 28.04.04р

3 Ключ 7811-0002 шт. 1 1

Акт №124 від 28.04.04р

4 Ключ 7811-0021 шт. 1 1

Акт №124 від 28.04.04р

5 Отвертка 7810-2301 шт. 1 1

Акт №124 від 28.04.04р

6 Отвертка 7810-2308

шт.

1

1

Акт №124 від 28.04.04р

7 Індикатор сигналізації ОЯ2.422.002 Сп

шт.

1

1

Акт №123 від 28.04.04р

8 Індикатор сигналізації ОЯ2.422.000 Сп

шт.

2

2

Акт №123 від 28.04.04р

9 Мікротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ

шт.

2

1

Акт №123 від 28.04.04р

10 Плата ОЯ2.068.220 Сп

шт.

1

1

Акт №123 від 28.04.04р

11 Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В

шт.

3

2

Акт №123 від 28.04.04р

12 Гайка ОЯ8.935.052

шт.

12

4

Акт №123 від 28.04.04р

13 Гайка М6.6Н.5.029

шт.

12

2

Акт №123 від 28.04.04р

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

КАРТКА НЕКОМПЛЕКТУ №12

виробу 9П129 зав.№П1119

Почата “18” 02 2004р.

Закінчена “ __ ” ___ 200_ р.

Регист-раційний номер

листа

Код

Документу

документу

Дата документу Найменування комплекту Код номенклатури

Служба

Підрозділ Військова частина
001 002 003 005 032 067 075 046
1 12 18.02.2004р ЗІП «О» гірокурсовказивника 1Г13М зі складу СТП 1Т28-1 РАО 1сбатр 1рдн А1546

“18” лютого 2004р. М.П. Командир 1сбатр: капітан________________________О.В. Фоміних

(Посада , в\зв , підпис , прізвище)

з\п

Предмети які складають комплект Код номенклатури Одиниця виміру

Повинно складати

на _1_ комплект

Недостає

Хід укомплектування

(№, дата документу)

Примітки
Залишок предметів яких недостає
1 2 3 4 5 6 7 8 11

075

076 114 104 103 103
1

Амортизатор АПН-4

шт.

1

1

Акт №25 від 20.04.01р

2

Колпачок БС.430.016

шт.

1

1

Акт №25 від 20.04.01р

3

Кільце ущільнювальне БС8.683.266

шт.

1

1

Акт №25 від 20.04.01р

4

Лампа МН-1-0.068

шт.

2

1

Акт №25 від 20.04.01р

КАРТКА НЕКОМПЛЕКТУ №8

виробу 9П129 зав.№П1119

Почата “2 ” 12 2003р.

Закінчена “ __ ” ___ 200_ р.

Регист-раційний номер

листа

Код

Документу

документу

Дата документу Найменування комплекту Код номенклатури

Служба

Підрозділ Військова частина
001 002 003 005 032 067 075 046
1 8 2.12..2003р ЗІП-“О” до курсопркладувача КП-4 зав..№РГ 1234 зі складу СТП 1Т28-1 РАО 1сбатр 1рдн А1546

“2” грудня 2003р М.П. Командир 1сбатр: капітан ________________________ О.В. Фоміних

(Посада , в\зв , підпис , прізвище)


з\п

Предмети які складають комплект Код номенклатури Одиниця виміру

Повинно складати

на _1_ комплект

Недостає

Хід укомплектування

(№, дата документу)

Примітки
Залишок предметів яких недостає
1 2 3 4 5 6 7 8 11

075

076 114 104 103 103
1

Гвинт М5х40.48.016

шт.

2

1

Акт т/с № 66 від 21.06.01р (прийомний)

2

Лампа МН 26-0,12-1

шт

10

4

Акт т/с № 66 від 21.06.01р (прийомний)

3

Мастило 132-21 ТУ6.-02-897-74

г

7

7

Акт №67 від 1.03.01р

4

Стрічка ПВХ 30х0,4

г

50

50

Акт №67 від 1.03.01р

ДОДАТОК ДО АКТУ ТЕХНІЧНОГОСТАНУ № 158 від “9”.08.2005р

ЗВЕДЕНА КАРТКА НЕКОМПЛЕКТУ №153

виробу 9П129 зав.№П1119

Почата “7” 08 2005р.

Закінчена “ 8” 08 2005 р.

Регист-раційний номер

листа

Код

Документу

документу

Дата документу Найменування комплекту Код номенклатури

Служба

Підрозділ Військова частина
001 002 003 005 032 067 075 046
1 153 8.08.2005р Зведений к-т ЗІП-“О” РАО 1сбатр 1рдн А1546

“7” серпня 2005р. М.П. Командир 1сбатр: капітан________________________О.В. Фоміних

(Посада , в\зв , підпис , прізвище)

з\п

Предмети які складають комплект Код номенклатури Одиниця виміру

Повинно складати

на _1_ комплект

Недостає

Хід укомплектування

(№, дата документу)

Примітки
Залишок предметів яких недостає
1 2 3 4 5 6 7 8 11

075

076 114 104 103 103

Одиночний комплект ЗІП НЦОМ 1В57-15 (перенесено з робочої картки некомплекту №18 від 12.01.2004р)

1 Ключ ОЯ4.094.017 Сп шт 1 1

Акт №124 від 28.04.04р

2 Ключ 7811-0001 шт. 1 1

Акт №124 від 28.04.04р

3 Ключ 7811-0002 шт. 1 1

Акт №124 від 28.04.04р

4 Ключ 7811-0021 шт. 1 1

Акт №124 від 28.04.04р

5 Отвертка 7810-2301 шт. 1 1

Акт №124 від 28.04.04р

6 Отвертка 7810-2308

шт.

1

1

Акт №124 від 28.04.04р

7 Індикатор сигналізації ОЯ2.422.002 Сп

шт.

1

1

Акт №123 від 28.04.04р

8 Індикатор сигналізації ОЯ2.422.000 Сп

шт.

2

2

Акт №123 від 28.04.04р

9 Мікротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ

шт.

2

1

Акт №123 від 28.04.04р

10 Плата ОЯ2.068.220 Сп

шт.

1

1

Акт №123 від 28.04.04р

11 Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В

шт.

3

2

Акт №123 від 28.04.04р

12 Гайка ОЯ8.935.052

шт.

12

4

Акт №123 від 28.04.04р

13 Гайка М6.6Н.5.029

шт.

12

2

Акт №123 від 28.04.04р

Всього: 13(тринадцять) найменувань – 31%

Одиночний комплект ЗІП гірокурсовказивника 1Г13М (перенесено з робочої картки некомплекту №12 від 18.02.2004р)

1

Амортизатор АПН-4

шт.

1

1

Акт №25 від 20.04.01р

2

Колпачок БС.430.016

шт.

1

1

Акт №25 від 20.04.01р

3

Кільце ущільнювальне БС8.683.266

шт.

1

1

Акт №25 від 20.04.01р

4

Лампа МН-1-0.068

шт.

2

1

Акт №25 від 20.04.01р

Всього: 4(чотирі) найменування – 40%

Одиночний комплект ЗІП курсопрокладувача КП-4 (перенесено з робочої картки некомплекту №8 від 2.12.2003р)

1

Гвинт М5х40.48.016

шт.

2

1

2

Лампа МН 26-0,12-1

шт

10

4

3

Мастило 132-21 ТУ6.-02-897-74

г

7

7

Акт №67 від 1.03.01р

4

Стрічка ПВХ 30х0,4

г

50

50

Акт №67 від 1.03.01р

Всього: 4(чотирі) найменування – 35%

Голова комісії:   Начальник служби РАО в/ч А1546: капітан ______________________ А.М. Шульга

Члени комісії:     Заступник командира 1-го рдн з озброєння: майор _______________________ Г.В. Загата

Помічник начальника АС в/ч А1546: ст. лейтенант _______________________ О.С. Дмитренко

Командир 1-ої абатр: капітан ______________________ О.В. Фоміних

ЗДАВ: капітан ___________________В.А.Юнда

ПРИЙНЯВ: лейтенант ____________________А.М.Яковенко

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини А1546

полковник ____________С.А.Мартиненко

“24” квітня 2004р

Правильність оформлення документу і законність операції перевірив

Начальник служби РАО в/ч А1546:

капітан: _________________ А.М.Шульга

“22’’ квітня 2004р

А К Т №116

ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ

Запасних частин з одиночного комплекту ЗІП НЦОМ 1В57-15 зав.№ 4565 зі складу СПУ 9П129 зав. №П1119_

(озброєння, техніки, майна)

Ознака інформації

Реєстраційний номер

листка

Код документа № документа Дата документа Основа (мета) операції Код операції Дата операції Служба Військова частина (підрозділ)
000 001 002 003 005 032 045 004 034 046
116 22.04.2004р переведення до п’ятої категорії 24.04.2004р РАО А1546 (1сбатр 1рдн)

________________________________________________________________________________________________

В результаті огляду встановлено

з/п

Списати Оприбуткувати
Найменування озброєння (індекс, № креслення) Код номенкла-тури

Од.

виміру

Категорія

Кількість

проц.

Первинна вартість Експлуатується років

Найменування озброєння

(техніки, майна)

Код номенк-латури

Од.

виміру

Категорія Кількість
руб коп. за норм факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Індикатор сигналізації ОЯ2.422.002 Сп шт. ІІ 1 1 90 - 14 Індикатор сигналізації ОЯ2.422.002 Сп шт. V 1
2 Індикатор сигналізації ОЯ2.422.000 Сп шт. ІІ 2 3 00 - 14 Індикатор сигналізації ОЯ2.422.000 Сп шт. V 2
3 Мікротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ шт. ІІ 1 4 50 - 14 Мікротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ шт. V 1
4 Плата ОЯ2.068.220 Сп шт ІІ 1 25 00 - 14 Плата ОЯ2.068.220 Сп шт. V 1
5 Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В шт ІІ 2 6 50 - 14 Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В шт 2
6 Гайка ОЯ8.935.052 шт ІІ 4 8 00 - 14 Гайка ОЯ8.935.052 шт V 4
7 Гайка М6.6Н.5.029 шт ІІ 2 6 00 - 14 Гайка М6.6Н.5.029 шт V 2
ВСЬОГО: 7(сім) найменувань 54грн.90коп.

Висновок комісії: Елементи, які переліковані, вийшли з ладу в процесі нормальної експлуатації і зняті з виробу при проведенні поточних ремонтів, а замість них встановлені аналогічні справні з одиночного комплекту ЗІП. Відновлення технічно не можливе. Фактичний технічний стан відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведенню до фактичної категорії з подальшою утилізацією”.

Голова комісії: Заступник командира 2-го рдн з озброєння: майор _____________________ В.М.Медведь

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Члени комісії: Заступник командира 1-го рдн з озброєння: майор _____________________ Г.В.Загата

(посада, військове звання, підпис, прізвище

Командир 1-ої сбатр: капітан ____________________ О.В. Фоміних (посада, військове звання, підпис, прізвище)

Начальник обслуги: капітан ____________________ В.А. Юнда ( посада, військове звання, підпис, прізвище)

Начальник фінансової служби: майор _________________ В.В.Деєв ( посада, військове звання, підпис, прізвище)

Висновок старших начальників: З висновками комісії згоден. Клопочу про переведення елементів ЗІП до п’ятої категорії

Командир 1-го рдн: підполковник _________________ Ю.П.Попов (посада, військове звання, підпис, прізвище)

“22”квітня 2004р

Утилізація оформлена актом №123 від 28.04.2004р


ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини А1546

полковник ____________С.А.Мартиненко

“24” квітня 2004р

Правильність оформлення

документу і законність операції перевірив

Начальник служби РАО в/ч А1546:

капітан: _________________ А.М.Шульга

“22’’ квітня 2004р

А К Т №117

ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ

інструментів з одиночного комплекту ЗІП НЦОМ 1В57-15 зав.№ 4565 зі складу СПУ 9П129 зав. №П1119_

(озброєння, техніки, майна)

Ознака інформації Реєстраційний номер №

листка

Код документа № документа Дата документа Основа (мета) операції Код операції Дата операції Служба Військова частина (підрозділ)
000 001 002 003 005 032 045 004 034 046
117 22.04.2004р переведення до п’ятої категорії 24.04.2004р РАО А1546 (1сбатр 1рдн)

________________________________________________________________________________________________

В результаті огляду встановлено

з/п

Списати Оприбуткувати

Найменування озброєння

(індекс, № креслення)

Код номенклатури

Од.

виміру

Категорія

Кількість

проц.

Первинна вартість Експлуатується років

Найменування озброєння

(техніки, майна)

Код номенк-латури

Од.

виміру

Категорія Кількість
руб. коп. за норм. факт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ключ ОЯ4.094.017 Сп шт. ІІ 1 14 00 7 14 Ключ ОЯ4.094.017 Сп шт. V 1
2 Ключ 7811-0001 шт. ІІ 1 3 00 7 14 Ключ 7811-0001 шт. V 1
3 Ключ 7811-0002 шт. ІІ 1 4 00 7 14 Ключ 7811-0002 шт. V 1
4 Ключ 7811-0021 шт ІІ 1 5 00 7 14 Ключ 7811-0021 шт. V 1
5 Отвертка 7810-2301 шт ІІ 1 6 00 7 14 Отвертка 7810-2301 шт V 1
6 Отвертка 7810-2308 шт ІІ 1 8 00 7 14 Отвертка 7810-2308 шт V 1
ВСЬОГО: 6(шість) найменувань 40грн.00коп.

Висновок комісії: Граничний термін експлуатації інструментів, що встановлений нормативними документами, вичерпаний. Робочі поверхні зношені, або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації. Для використання інструменти непридатні, фактичний технічний стан їх відповідає V(п’ятої) категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.

Голова комісії: Заступник командира 2-го рдн з озброєння: майор _____________________ В.М.Медведь

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Члени комісії: Заступник командира 1-го рдн з озброєння: майор _____________________ Г.В.Загата

(посада, військове звання, підпис, прізвище

Командир 1-ої сбатр: капітан ____________________ О.В. Фоміних

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Начальник обслуги: капітан ____________________ В.А. Юнда

( посада, військове звання, підпис, прізвище

Начальник фінансової служби: майор ____________________ В.В.Деєв

( посада, військове звання, підпис, прізвище)

Висновок старшого начальника: З висновками комісії згоден. Клопочу про переведення елементів ЗІП до п’ятої категорії

Командир 1-го рдн: підполковник ____________________ Ю.П.Попов

(посада, військове звання, підпис, прізвище) “22”квітня 2004р

Утилізація оформлена актом №124 від 28.04.2004р


Додаток 4
Елементи ЗІП переведені до V(п’ятої) категорії актом №116 від 22.04.2004р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини А1546

полковник ____________С.А.Мартиненко

“29” квітня 2004р

Правильність оформлення документу

і законність операції перевірив

Начальник служби РАО в/ч А1546:

капітан: _________________ А.М.Шульга

“28’’ квітня 2004р

А К Т №123

ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ (УТИЛІЗАЦІЇ)

запасних частин з одиночного комплекту ЗІП НЦОМ 1В57-15 зав.№ 4565 зі складу СПУ 9П129 зав. №П1119_

(озброєння, техніки, майна)

Ознака інформації Реєстраційний номер №

листка

Код документа № документа Дата документа Основа (мета) операції Код операції Дата операції Служба Військова частина (підрозділ)
000 001 002 003 005 032 045 004 034 046
123 28.04.2004р утилізація 29.04.2004р РАО А1546 (1сбатр 1рдн)

________________________________________________________________________________________________

В результаті огляду встановлено

з/п

Списати Оприбуткувати

Найменування озброєння

(індекс, № креслення)

Код номенклатури

Од.

виміру

Категорія

Кількість

проц.

Залишкова вартість Експлуатується років

Найменування озброєння

(техніки, майна)

Код номенк-латури

Од.

виміру

Категорія Кількість
руб. коп. за норм факт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Індикатор сигналізації ОЯ2.422.002 Сп шт. V 1 0 48 - 14 Утіль - б/к -
2 Індикатор сигналізації ОЯ2.422.000 Сп шт. V 2 0 75 - 14 Утіль - б/к -
3 Мікротумблер МТ1.ОЮО.360.016 ТУ шт. V 1 1 13 - 14 Утіль - б/к -
4 Плата ОЯ2.068.220 Сп шт V 1 6 25 - 14 Утіль - б/к -
5 Перемикач кнопочний УСО.360.064 ТУ ПКн2-1В шт V 2 1 63 - 14 Утіль - б/к -
6 Гайка ОЯ8.935.052 шт V 4 2 00 - 14 Металобрухт кг б/к 0,004
7 Гайка М6.6Н.5.029 шт V 2 1 50 - 14 Металобрухт кг б/к 0,002
ВСЬОГО: 7(сім) найменувань 13грн.74коп. 0,006кг

Висновок комісії: Елементи ЗІП V(п’ятої) категорії підлягають утилізації та зняттю з обліку встановленим порядком. Складові елементи, які після розбирання можуть бути віднесені до ремонтного фонду, відсутні. Ті, що містять метали, оприбуткувати як металобрухт, а інші – віднести до утілю”.

Голова комісії: Заступник командира 2-го рдн з озброєння: майор _____________________ В.М.Медведь

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Члени комісії: Заступник командира 1-го рдн з озброєння: майор _____________________ Г.В.Загата

(посада, військове звання, підпис, прізвище

Командир 1-ої сбатр: капітан ___________________ О.В. Фоміних (посада, військове звання, підпис, прізвище)

Начальник обслуги: капітан ______________________ В.А. Юнда ( посада, військове звання, підпис, прізвище

Начальник фінансової служби: майор _________________ В.В.Деєв ( посада, військове звання, підпис, прізвище)

Висновок старших начальників: З висновками комісії згоден.

Клопочу про утилізацію елементів ЗІП п’ятої категорії.

Командир 1-го рдн: підполковник ____________________ Ю.П.Попов

(посада, військове звання, підпис, прізвище) “28”квітня 2004р

Отриманий від утілізації металобрухт у кількості 0,006кг на зберігання прийняв. Начальник складу РАО: прапорщик ___________ М.П.Гріцай

Елементи ЗІП, що утилізовані, обліковані у робочої картці некомплекту №18_від «12» 01 2004р.

Елементи ЗІП переведені до V(п’ятої) категорії актом №117 від 22.04.2004р.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини А1546

полковник ____________С.А.Мартиненко

“29” квітня 2004р

Правильність оформлення документу

і законність операції перевірив

Начальник служби РАО в/ч А1546:

капітан: _________________ А.М.Шульга

“28’’ квітня 2004р

А К Т №124

ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ (УТИЛІЗАЦІЇ)

інструментів з одиночного комплекту ЗІП НЦОМ 1В57-15 зав.№ 4565 зі складу СПУ 9П129 зав. №П1119_

(озброєння, техніки, майна)

Ознака інформації

Реєстраційний номер

листка

Код документа № документа Дата документа Основа (мета) операції Код операції Дата операції Служба Військова частина (підрозділ)
000 001 002 003 005 032 045 004 034 046
124 28.04.2004р утилізація 29.04.2004р РАО А1546 (1сбатр 1рдн)

________________________________________________________________________________________________

В результаті огляду встановлено

з/п

Списати Оприбуткувати
Найменування озброєння (індекс, № креслення) Код номенклатури

Од.

виміру

Категорія

Кількість

проц.

Залишкова вартість Експлуатується років

Найменування озброєння

(техніки, майна)

Код номенк-латури

Од.

виміру

Категорія Кількість
руб. коп. за норм факт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ключ ОЯ4.094.017 Сп шт. ІІ 1 3 50 7 14 Металобрухт кг б/к 0,01
2 Ключ 7811-0001 шт. ІІ 1 0 75 7 14 Металобрухт кг б/к 0,01
3 Ключ 7811-0002 шт. ІІ 1 1 00 7 14 Металобрухт кг б/к 0,01
4 Ключ 7811-0021 шт ІІ 1 1 25 7 14 Металобрухт кг б/к 0,01
5 Отвертка 7810-2301 шт ІІ 1 1 50 7 14 Металобрухт кг б/к 0,006
6 Отвертка 7810-2308 шт ІІ 1 2 00 7 14 Металобрухт кг б/к 0,007
ВСЬОГО: 6(шість) найменувань 10грн.00коп. 0,053кг

Висновок комісії: Елементи ЗІП V(п’ятої) категорії підлягають утилізації та зняттю з обліку встановленим порядком. Складові елементи, які після розбирання можуть бути віднесені до ремонтного фонду, відсутні. Ті, що містять метали, оприбуткувати як металобрухт, а інші – віднести до утілю”..

Голова комісії: Заступник командира 2-го рдн з озброєння: майор _____________________ В.М.Медведь

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Члени комісії: Заступник командира 1-го рдн з озброєння: майор _____________________ Г.В.Загата

(посада, військове звання, підпис, прізвище

Командир 1-ої сбатр: капітан _____________________ О.В. Фоміних

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Начальник обслуги: капітан _____________________ В.А. Юнда (посада, військове звання, підпис, прізвище

Начальник фінансової служби: майор ______________________ В.В.Деєв

( посада, військове звання, підпис, прізвище)

Висновок старшого начальника: З висновками комісії згоден. Клопочу про утилізацію елементів ЗІП п’ятої категорії.

Командир 1-го рдн: підполковник ____________________ Ю.П.Попов

(посада, військове звання, підпис, прізвище) “28” квітня 2004р.

Отриманий від утілізації металобрухт у кількості 0,053кг на зберігання прийняв. Начальник складу РАО: прапорщик ___________ М.П.Гріцай

Елементи ЗІП, що утилізовані, обліковані у робочої картці некомплекту №18_від «12» 01 2004р.


Додаток 5

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини А1546

полковник ____________С.А.Мартиненко

“2” березня 2002р

Правильність оформлення документу

і законність операції перевірив

Начальник служби РАО в/ч А1546:

капітан: _________________ А.М.Шульга

“1’’ березня 2002р

А К Т №67

СПИСАННЯ

матеріалів з одиночного комплекту ЗІП курсопркладувача КП-4 зав..№РГ 1234 зі складу СТП 1Т28-1 СПУ 9П129 завю№П1119

Ознака інформації Реєстраційний номер №

листка

Код документа № документа Дата документа Основа (мета) операції Код операції Дата операції Служба Військова частина (підрозділ)
000 001 002 003 005 032 045 004 034 046
1 67 1.03.2002р списання 2.03.2002р РАО А1546 (1сбатр 1рдн)

з/п

Найменування матеріальних засобів (індекс, № креслення) Код номенк-латури

Од.

виміру

Категорія (сорт)

Ціна за одиницю

Грн.

Факт. витрачено, витрачено

(у наявності)

Необхідно за нормою, знаходиться на обліку

Перевитрата

(недостача)

Економія

(лишок)

Примітка
Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

Мастило 132-21 ТУ6.-02-897-74

г б/к 0.25 7 1.75 7 - - - -
2

Стрічка ПВХ 30х0,4

г б/к 0.05 50 2.50 50 - - - -
Всього: 2(два) найменування

Пропозиції_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок комісії: Матеріали, що вказані в акті, використані при проведенні технічного обслуговування виробу, підлягають списанню з обліку відомості ЗІП курсопрокладувача КП-4.

Голова комісії: Заступник командира 2-го рдн з озброєння: майор _____________________ В.М.Медведь

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Члени комісії: Заступник командира 1-го рдн з озброєння: майор _____________________ Г.В.Загата

(посада, військове звання, підпис, прізвище

Командир 1-ої сбатр: капітан ____________________ О.В. Фоміних

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Начальник обслуги: капітан ____________________ В.А. Юнда

(посада, військове звання, підпис, прізвище

Начальник фінансової служби: майор _____________________ В.В.Деєв

( посада, військове звання, підпис, прізвище)

Висновок старшого начальника: З висновками комісії згоден. Клопочу про списання розхідних елементів ЗІП.

Командир 1-го рдн: підполковник ____________________ Ю.П.Попов

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

“1” березня 2002р.

Відповідальна особа за збереження та утримання матеріальних засобів: начальник обслуги СПУ: капітан __________________ В.Ю.Юнда

(посада, військове звання, підпис, прізвище)

Витратні матеріали з комплекту ЗІП обліковані у робочої картці некомплекту №2 від 2.12.2003р.


Додаток 6

Операційна карта проведення перевірок обладнання СПУ в режимі “ТО-1 апаратури 9В 390”

п/п

Зміст робіт і методика їх проведення Положення тумблерів апаратури, стан транспарантів та виробу
1 2 3
1    Перевірте вихідний стан виробу 9В391. Тумблер “ПИТАНИЕ” повинний знаходитися в положенні “ОТКЛ”
2    Запустіть двигун агрегату живлення.
3    Включить на пульті управління електрообладнанням вимикач “МАССА”. На пульті управління електрообладнанням повинна зайняти лампа “РАЗРЯД АБ 24В”
4    Включить на пульті управління електрообладнанням вимикач “АГРЕГАТ”. На пульті управління електрообладнанням повинні загорятися лампи “АГРЕГАТ” і “1 ПРОВОД”. На пульті управління електрообладнанням і на пульті водія повинні згаснути лампи “РАЗРЯД АБ24В”
5    Включить на пульті управління електрообладнанням вимикач “ПРИВОДЫ”. На пульті управління електрообладнанням повинні засвітитися лампи “ПОДНЯТЫ ДОМКРАТЫ”, “ЗАКР. КРЫШКИ”, “ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩАЯ”
6    Встановіть на пульті управління електрообладнанням перемикач “РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕ” в положення “РАБОТА СУ”.
7    Закрийте люки водія і оператора
8    Натисніть на пульті управління електрообладнанням кнопку “ВЫПУСК ГРУППОВОЙ ДОМКРАТЫ”.

На початку випуску домкратів повинні згаснути лампа “ПОДНЯТЫ ДОМКРАТЫ”, коли домкрати дійдуть до упора в ґрунт, повинні засвітитися лампи “ПЕРЕДНИЕ ДОМКРАТЫ” (ПРАВИЙ ЛЕВЫЙ), “ЗАДНИЕ ДОМКРАТЫ” (ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙ).

Виріб 9П129 починає підніматися на передніх, потім на задніх домкратах. На пульті управління електрообладнанням повинна засвітитися лампа “ИСХОДНОЕ”

9    Встановіть на виробі 9В391 тумблер “ПИТАНИЕ” - у положення “ВКЛ”. На світловому табло виробу 9В391 повинна засвітитися лампа “ПИТАНИЕ”. На пульті управління електрообладнанням повинні згаснути лампа “1 ПРОВОД” і засвітитися лампи “2 ПРОВІД” і “РАЗРЯД АБ 24В”. На пульті водія повинна засвітитися лампа “РАЗРЯД АБ 24В”.
10    Натисніть на виробі 9В391 кнопку “КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУ”.

На світловому табло виробу 9В391 повинна засвітитися транспарант “КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУ”

Примітка. При наявності виробу 9М79 через 15сек транспарант “КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУ” гасне і засвітитися транспарант “ГОТОВНОСТЬ 3”

11    Натисніть на виробі 9В391 кнопку “ОТБОЙ”. На світловому табло виробу 9В391 повинна засвітитися транспарант “ОТБОЙ ПРОВЕДЕН”
12   

Встановіть на виробі 1В57:

-  перемикач “РЕЖИМ РАБОТЫ” в положення “АВТОМАТИЧЕСКИЙ”;

-  тумблер “ЗНАК ЧИСЛА” в положення “+”;

-  перемикачі І, ІІ, ІІІ в положення “I”;

-  перемикач х84 лінійки “КОМАНДА-ЧИСЛО” в положення “6”;

-  перемикачі лінійки “АДРЕС В ДЗУС” - у положення “ОТКЛ”;

-  інші органи керування в положення “ОТКЛ” або “0”.

13    Натисніть на виробі 9В391 кнопку “ВКЛ 1В57”. На світловому табло виробу 9В391 повинна засвітитися транспарант “1В57 ВКЛЮЧЕН”. На виробі 1В57 повинні засвітитися п'ять зелених ламп живлення. На виробі 1Э18 повинні засвітитися чотири лампи
14    Натисніть на виробі 1В57 кнопку “ОСТАНОВ”. На виробі 1В57 повинна засвітитися лампа “ОСТАНОВ”
15   

Замірьте на виробі 1Э18 напругу на “гніздах +4В”, “мінус 6,3В”, “мінус 12,6В”, +15В. Якщо напруги відрізняються від номінальних більш ніж на ±1,5%, то обертанням потенціометрів “РЕГУЛ +4В”, “РЕГУЛ мінус 6,3В”, “РЕГУЛ мінус 12,6В”, “РЕГУЛ +15В” виставте номінальні значення напруг.

Напруги живлення не повинні відрізнятися від номінальних більш ніж на ±1,5%
16   

Зробіть перевірку виробу 1В57 по тесту самоперевірки при відхиленні напруг живлення на +10% від номінальних значень.

Для чого на виробі 1В57 кнопки “СВЕРТЫВАНИЕ”, “ПУСК”. Перевірку проводити на протязі 5 хвилин. Час перевірки відраховується з моменту пуску тесту самоконтролю.

Під час проходження комплексного тесту напругу живлення почергово плавно змінювати на +10% від номінальних значень обертанням потенціометрів “РЕГУЛ +4В”, “РЕГУЛ мінус 6,3В”, “РЕГУЛ мінус 12,6В”. Порядок зміни напруг любий.

При зміні будь-якої напруги по всіх інших номіналах повинно бути виставлено номінальні значення напруг. Контроль напруги робить на гніздах "+4В", “мінус 6,3В”, “мінус 12,6В”, “+15В”.

Перед установкою кожної напруги зупиняйте виріб натисканням кнопки “ОСТАНОВ”. Після установки кожної напруги робити перевірку виробу по тесту самоперевірки протягом 2 хвилин.

По закінченні перевірки Встановіть номінальні значення напруг живлення.

Виріб 1В57 не повинен мимовільно зупинятися, на кожному цифровому індикаторі світлового табло повинні послідовно змінюватися цифри від 0 до 7 (0000000 – 7777777), на індикаторі знака повинні змінюватися знаки “+” або “-“, між шостим і сьомим тестами на табло повинен засвітитися зміст осередку, адреса якого встановлена на лінійці “КОМАНДА-ЧИСЛО”. Лампа “НЕИСПРАВНОСТЬ” повинна горіти тільки під час проходження тесту 7 (7777777)
17    Натисніть на виробі 1В57 кнопку “ОСТАНОВ” На виробі 1В57 повинна згаснути лампа “ПУСК” і засвітитися лампа “ОСТАНОВ”
18    Натисніть на виробі 9В391 кнопку “ОТКЛ 1В57” На виробі 9В391 повинна згаснути транспарант “1В57 ВКЛЮЧЕНА”
19    Встановіть на виробі 9В391 тумблер “ПИТАНИЕ” в положення “ОТКЛ” На світловому табло виробу 9В391 повинна згаснути лампа “ПИТАНИЕ” . На пульті управління електрообладнанням повинні згаснути лампи “2 ПРОВОД” і “РАЗРЯД АБ24В” та засвітитися лампа “1 ПРОВОД”, на пульті водія повинна згаснути лампа “РАЗРЯД АБ24В”
20    Встановіть на пульті управління електрообладнанням перемикач “РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕ” в положення “ОТКЛ” На пульті управління електрообладнанням повинна згаснути лампа “ИСХОДНОЕ”.
21    Натисніть і тримайте на пульті управління електрообладнанням кнопку “ОТКР КРЬШКИ”. Після висвітлення лампи “ОТКР КРЬШКИ” відпустить кнопку “ОТКР КРЬШКИ” На початку відкривання кришок повинна згаснути лампа “ЗАКР. КРЬШКИ”. Після повного відкривання кришок повинна засвітитися лампа “ОТКР. КРЬШКИ”.
22    Виключить на пульті управління електрообладнанням вимикач “ПРИВОДЫ” На пульті управління електрообладнанням повинні згаснути лампи “ПЕРЕДНИЕ ДОМКРАТЫ ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙ”; “ЗАДНИЕ ДОМКРАТЫ ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙ”; “ОТКР. КРЫШКИ”; “ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩЕЙ”
23    Виключить на пульті управління електрообладнанням вимикач АГРЕГАТ На пульті управління електрообладнанням повинні згаснути лампи “АГРЕГАТ” і “1 ПРОВОД” і засвітитися лампа “РАЗРЯД АБ24В”. На пульті водія повинна засвітитися лампа “РАЗРЯД АБ24В”.
24    Виключить на пульті управління електрообладнанням вимикач “МАССА АБ24В”. На пульті управління електрообладнанням і на пульті водія повинні згаснути лампи “РАЗРЯД АБ24ВА
25    Зупиніть двигун агрегату живлення.
26   

Проведіть установку виробу 9В739 на напрямну в наступній послідовності:

-  переведіть рукоятку ручного приводу механізмів напрямної у верхнє зафіксоване положення;

-  зніміть кришку з механізму елекророз’єму і закріпить її на бічній стінці виробу 9П129;

-  відверніть 2 болти, що кріплять виріб 9В379 до кронштейнів виробу 9П129;

-  зніміть виріб 9В379 зі штатного місця закріплення;

-  відверніть 8 гвинтів кришки, що закриває роз’єм Ш424 виробу 9В379;

-  зніміть кришку, поставте її на верхню стінку виробу 9В379;

-  при необхідності промийте спиртом і просушить на протязі 40 хвилин;

-  відверніть 2 спеціальних болти задніх упорів виробу 9В379;

-  заведіть передні упори виробу 9В379 у пази напрямної, продвиньте і заведіть у пази задні упори;

-  закрутіть 2 спеціальних болти через отвір у напрямній у задні упори виробу 9В379;

-  переведіть рукоятку ручного привода механізмів напрямної в нижнє положення;

-  візьміть кабелі С239 і С240 із ящика розташованого у виробі 9П129;

-  зніміть кришки роз’ємів кабелів С239 і С240 з роз’ємів Ш421 і Ш 422 перестикувальної панелі виробу 9П129;

-  підстикуйте роз’єми Ш421 кабелю С239 до роз’ємів Ш421 виробу 9В379, кабелю С239 до роз’ємів Ш425 перестикувальної панелі виробу 9П129, роз’єми Ш422 кабелю С240 до роз’ємів Ш422 виробу 9В379, роз’єми Ш426 кабелю С240 до роз’ємів Ш426 перестикувальної панелі виробу 9П129.

Закріпить кабелі С239 і С240 на напрямній хомутами таким чином, щоб червоні мітки на кабелях були встановлені під перший хомутом з боку підцапфенної балки;

Дістаньте ключі зі штатних місць і Встановіть їх на виробі 9В391 і при наявності замка на виробі 9В3936.

Дістаньте виріб АЭ1814 зі штатного місця.

Зніміть кришку з виробу АЭ1814.

Подстикуйте кабель С265 до роз’ємів III виробу АЭ1814.

Встановіть тумблер “В1” в положення “ПИТ”.

Відкрийте кришку на передній панелі виробу 9В396.

Примітка. при наявності кришки на малій панелі виробу 9В396:

-  зніміть кришку;

-  закріпить зняту кришку на верхній панелі корпуса виробу 9В396.

27    Відкрийте люк, відстібніть ремені кріплення виробу 9В394 відмотайте кабель з виробом 9В394 з котушки на довжину 5-7м, піодстикуйте кабель з виробом 9В394 до роз’єму Ш300 перестикувальної панелі. Занесіть виріб 9В394 у кабіну виробу 9П129, відкривши праве лобове скло.
28   

Дістаньте виріб АЭ1814 зі штатного місця. Зніміть кришку з виробу АЭ1814. Підстикуйте

кабель С265 до роз’єму Ш виробу АЭ1814, Встановіть тумблер “В1” у положення “ПИТ”

29    Дістаньте ключі зі штатних місць і вставте їх у вироби 9В391, 9В394, 9В396 (при наявності замка у вироби 9В396).
30   

Проведіть наступні операції по порядку занесення числа Δ СПр:

1.  Відкрийте кришку виробу 9В396.

2.  Зніміть захисну скобу, для чого відверніть 2 гвинти, що її кріплять.

3.  Візьміть з журналу спостережень на ГК величину формулярного виправлення δформ. Зробіть округлення десятків секунд δформ такий чином.

Якщо δформ має:

-  від 00" до 10" округлити до 00"

-  від 10" до 30" округлити до 20"

-  від 30" до 50" округлити до 40"

-  від 50" до 60" округлити до 60" (тобто отримаємо нове число).

4.  Переведіть δформ у величину Δ СПр по відповідній таблиці без обліку десятків секунд:

-  у лівому стовпчику таблиці знаходимо число, що відповідає десяткам градусів і десяткам хвилин числа δформ , у верхньому рядку знаходимо одиниці хвилин числа δформ ;

-  на перетинанні лінії, що підкреслює число десятків хвилин з лінією, вікреслючою у верхньому рядку таблиці одиниці хвилин числа δформ , знаходимо число Δ СПр.

Зробіть коректування величини Δ СПр з обліком округлення десятків секунд δформ :

-  для числа δформ , що має 00", величина Δ СПр залишається без зміни;

-  для числа δформ , що має 20", від величини Δ СПр необхідно відняти число 0,1 ДУ;

-  для числа δформ , що має 40", від величини Δ Спр необхідно відняти число 0,2 ДУ.

5.  Встановіть величину Δ Спр на перемикачах “Δ Спр”.

Перемикач “х 10ДУ” Встановіть в положення, яке відповідає числу десятків Δ Спр.

Перемикач “х 1ДУ” Встановіть в положення, яке відповідає числу одиниць Δ Спр.

Перемикач “х 0,1ДУ” Встановіть в положення, яке відповідає числу десятків часток Δ Спр.

6.  Закрийте захисну скобу і закріпить її гвинтами.

7.  Закрийте кришку виробу 9В396

Примітка. Перемикачі “Δ ТП” не використовуються.

31    Запустить двигун агрегату живлення.
32    Включить на пульті управління електрообладнанням вимикач “МАССА АБ24В”. На пульті водія і на пульті управління електрообладнанням повинні засвітитися лампи “РАЗРЯД АБ24В”.
33    Включить на пульті управління електрообладнанням вимикач “АГРЕГАТ”. Встановіть на пульті управління електрообладнанням перемикач “РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕ” в положення “РАБОТА СУ”. На пульті управління електрообладнанням повинні засвітитися лампи “АГРЕГАТ” і “1 ПРОВОД” і повинний згаснути лампа “РАЗРЯД АБ24В”. На пульті водія повинна згаснути лампа “РАЗРЯД АБ24В”
34    Включить на пульті управління електрообладнанням вимикач “ПРИВОДЫ” На пульті управління електрообладнанням повинні засвітитися лампи “ПЕРЕДНИЕ ДОМКРАТЫ ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙ”; “ЗАДНИЕ ДОМКРАТЫ ПРАВЫЙ,ЛЕВЫЙ”; “ОТКР. КРЫШКИ”; “ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩЕЙ”; “ИСХОДНОЕ”.
35    Натисніть і тримайте на пульті управління електрообладнанням кнопку “ЗАКР. КРЫШКИ”. На початку закривання кришок повинна згаснути лампа “ОТКР. КРЫШКИ”
36   

Перевірте положення перемикачів виробу 1В57. Вони повинні знаходитися в положеннях:

-  перемикач “РЕЖИМ РАБОТЫ – АВТОМАТИЧЕСКИЙ;

-  перемикачі “I, ІІ, IІІ”-“І”;

-  тумблер “БЛОКИРОВКА ОСТ по № ИСТ”-“ВКЛ”;

-  інші органи керування – “0” або “ОТКЛ”;

-  перемикач “ЗНАК ЧИСЛА” - у положенні „+”

37    Зніміть кришку з малої лицьової панелі при наявності її на виробі 9В396. Закріпить зняту кришку на верхній частині корпуса виробу 9В396
38   

Встановіть на виробі 9В396:

-  перемикач “РЕЖИМ РАБОТЫ” в положення ”I”;

-  тумблер “ЗНАК ОП” - у положення “+” при наявності тумблера

-  інші перемикачі в положення “0” або “ОТКЛ”

39    Встановіть на виробі 9В391 тумблер “ПИТАНИЕ” - у положення “ВКЛ” На світловому табло виробу 9В391 повинна засвітитися транспарант “ПИТАНИЕ”. На пульті управління електрообладнанням повинна згаснути лампа “1 ПРОВОД і засвітитися лампи “2 ПРОВОД” і “РАЗРЯД АБ24В”, на пульті водія засвітитися лампа “РАЗРЯД АБ24В”
40    Натисніть на виробі 9В391 кнопку “КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУ”

На світловому табло виробу 9В391 повинні засвітитися транспаранти “ПОДКЛЮЧЕН 9В739”, “КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУ”.

Через час ~ 15 секунд повинен згаснути транспарант “КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУ” і засвітитися транспарант “ГОТОВНОСТЬ 3”. На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”

41    Відкрийте кришку передньої панелі виробу АЭ1820, для чого ручку передньої панелі виробу АЭ1820 поверніть у напрямку проти руху годинникової стрілки до упора
42    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “1”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “2”, “4”, “5”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”

43    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “2”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “1”, “4”, “5”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”

44    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “3”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “1”, “2”, “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

45    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “4”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “3”, “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

46    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “5”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “2”, “3”, “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

47    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “6”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “1”, “3”, “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

48    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “7”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “1”, “2”, “3”, “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

49    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “8”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

50    Натисніть і відпустите на виробі АЭ1820 кнопку “9”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “2”, “1”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися транспаранти “ЗАПРЕЩЕН”.

51    Натисніть і тримайте на передній панелі виробу АЭ1814 кнопку “Кн1” На передній панелі виробу АЭ1820 повинна згаснути ліва лампи “ЗАПРЕЩЕН” і засвітитися ліва лампа “РАЗРЕШЕН”.
52    Відпустить на передній панелі виробу АЭ1814 кнопку ”Кн1” На передній панелі виробу АЭ1820 повинна згаснути ліва лампа “РАЗРЕШЕН” і засвітитися ліва лампа “ЗАПРЕЩЕН”.
53    Натисніть і тримайте на виробі 9В391 кнопку “1 РЕЖИМ РАБОТЫ” На передній панелі виробу 9В391 повинні засвітитися транспаранти з написами “1” і “4”.
54    Відпустіть на виробі 9В391 кнопку “1 РЕЖИМ РАБОТЫ” На передній панелі виробу 9В391 повинні згаснути транспаранти з написами “1” і “4”.
55    Натисніть і тримайте на виробі 9В391 кнопку “2 РЕЖИМ РАБОТЫ” На передній панелі виробу 9В391 повинні зайняти транспаранти з написами “2” і “3”.
56    Відпустіть на виробі 9В391 кнопку “2 РЕЖИМ РАБОТЫ” На передній панелі виробу 9В391 повинні згаснути транспаранти з написами “2” і “3”.
57    Натисніть і тримайте на виробі 9В391 кнопку “3 РЕЖИМ РАБОТЫ” На передній панелі виробу 9В391 повинні зайняти транспаранти з написами “3” і “2”.
58    Відпустіть на виробі 9В391 кнопку “3 РЕЖИМ РАБОТЫ” На передній панелі виробу 9В391 повинні згаснути транспаранти з написами “3” і “2”.
59    Натисніть і тримайте на виробі 9В391 кнопку “4 РЕЖИМ РАБОТЫ” На передній панелі виробу 9В391 повинні зайняти транспаранти з написами “4” і “1”.
60    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “1”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “2”, “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

61    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “2”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “1”, “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

62    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “3”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “1”, “2”, “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

63    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “4”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “3”, “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

64    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “5”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “2”, “3”, “4”, “5”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

65    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “6”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “1”, “3”, “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

66    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “7”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “1”, “2”, “3”, “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

67    Натисніть і відпустить на виробі АЭ1820 кнопку “8”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН“.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “4”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

68    Натисніть і відпустите на виробі АЭ1820 кнопку “9”

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні згаснути лампи “ЗАПРЕЩЕН”.

На виробі АЭ1814 послідовно загоряються і гаснуть транспаранти “2”, “1”, “5”.

На передній панелі виробу АЭ1820 повинні засвітитися транспаранти “ЗАПРЕЩЕН”.

69    Натисніть і тримайте на виробі АЭ1814 кнопку “Кн1” На передній панелі виробу АЭ1820 повинна згаснути права лампа “ЗАПРЕЩЕН” і засвітитися права лампа “РАЗРЕШЕН”.
70    Відпустить на передній панелі виробі АЭ1814 кнопку “Кн1” На передній панелі виробу АЭ1820 повинна згаснути права лампа “РАЗРЕШЕН” і засвітитися права лампа “ЗАПРЕЩЕН”
71    Відпустить на виробі 9В391 кнопку “4 РЕЖИМ РАБОТЫ” На передній панелі виробу 9В391 повинні згаснути транспаранти з написами “4” і “1”.
72    Закрийте кришку передньої панелі виробу АЭ1820 і ручку передньої панелі виробу АЭ1820 поверніть у напрямку руху годинникової стрілки до упора
73    Натисніть на виробі 9В391 кнопку “КОНТРОЛЬ”

На світловому табло виробу 9В391 повинна згаснути напис “ГОТОВНОСТЬ 3” і засвітитися транспарант “КОНТРОЛЬ”. Допускається короткочасне загоряння транспаранту “2 КАНАЛ”.

Апаратура працює в автоматичному режимі. На цифровому індикаторі засвітлюються номери виконуваних операцій.

Через час не більш 10 хвилин на світловому табло виробу 9В391 загоряється напис “КОНТРОЛЬ ОКОНЧЕН”, на цифровому індикаторі висвітлюється число “862000”. Після висвітлювання на цифровому індикаторі числа “861000” починається відкривання кришок. На початку відкривання кришок на пульті управління електрообладнанням повинна згаснути лампа “ЗАКР. КРЫШКИ”. Після повного відкривання кришок на пульті управління електрообладнанням повинна засвітитися лампа “ОТКР КРЫШКИ” на пульті управління електрообладнанням повинна згаснути лампа “ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩАЯ”, засвітитися лампа “РАСКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩАЯ” і ПОДЪЕМ НАПРАВЛЯЮЩАЯ”. Після повного підйому напрямної повинна згаснути лампа “ПОДЪЕМ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ”, загоряється лампа “ГОТОВНОСТЬ”.

74    Натисніть на виробі 9В391 кнопку “ИДСП ВВЕДЕНЫ” На світловому табло виробу 9В391 повинен згаснути транспаранти “КОНТРОЛЬ ЗАКОНЧЕН”, засвітитися транспарант “ГОТОВНОСТЬ 2”.
75    Закрийте кришку на передній панелі виробу 9В396. Ключ поверніть проти годинникової стрілки до упора (при наявності замка у виробі 9В396)

На світловому табло виробу 9В391 повинен згаснути транспарант “ГОТОВНОСТЬ 2”, засвітитися транспарант “ГОТОВНОСТЬ 1”.

На виробі 9В394 повинен засвітитися транспарант “ГОТОВНОСТЬ 1”.

76    Поверніть на виробі 9В391 ключ “ПУСК” по годинниковій стрілці до упора На світловому табло виробу 9В391 повинен згаснути транспарант “ГОТОВНОСТЬ 1”, зайняти напис “ПУСК РАЗРЕШЕН”, на виробі 9В394 повинна згаснути транспарант “ГОТОВНОСТЬ 1” і засвітитися транспарант “ПУСК РАЗРЕШЕН”.
77    Натисніть на виробі 9В391 одночасно на дві кнопки “ПУСК”

На світловому табло виробу 9В391 повинен згаснути транспарант “ПУСК РАЗРЕШЕН”, засвітитися напис “ПУСК”

На виробі 9В394 повинна згаснути транспарант “ПУСК РАЗРЕШЕН”, засвітитися транспарант “ПУСК”.

78    Натисніть на виробі 9В396 кнопку “РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ”.
79   

Натисніть на виробі АЭ1014 кнопку “Кн1”

Поверніть на виробі 9В391 ключ “ПУСК” проти годинникової стрілки до упора

На світловому табло виробу 9В391 повинен згаснути напис “ПУСК”, засвітитися транспаранти:

-  “ГОТОВНОСТЪ 1”;

-  “ОТБОЙ ПРОИЗВЕДЕН”;

-  “БЛОКИРОВКА НАПРАВЛЯЩЕЙ”.

На виробі 9В394 повинен згаснути транспарант “ПУСК”, засвітитися транспаранти:

- “ГОТОВНОСТЬ 1”;

- “ОТБОЙ ПРОВЕДЕН”.

80    Встановіть на виробі 9В391 тумблер “ПИТАНИЕ” в положення “ОТКЛ”.

На світловому табло і цифровому індикаторі виробів 9В391 і 9В394 повинні згаснути всі написи. На пульті управління електрообладнанням повинні згаснути лампи “2 ПРОВОД і “РАЗРЯД АБ 24В”, засвітитися лампа “1 ПРОВОД”.

На пульті водія повинна згаснути лампа “РАЗРЯД АБ24В”.

81    Встановіть на виробі АЭ1814 тумблер “В1” у положення “ВЫКЛ”.
82    Встановіть на пульті управління електрообладнанням перемикач “РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕ” в положення “ОТКЛ” На пульті управління електрообладнанням повинна згаснути лампа “ИСХОДНОЕ”.
83    Натисніть на пульті управління електрообладнанням кнопку “ОПУСКАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ” На пульті управління електрообладнанням повинна згаснути лампа “ГОТОВНОСТЬ” і засвітитися лампа “ОПУСКАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ”.
84    Після загасання лампи “ОПУСКАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ”, натисніть на пульті управління електрообладнанням кнопку “ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩАЯ” На пульті управління електрообладнанням повинна згаснути лампа “РАСКРЕП НАПРАВЛЯЮЩЕЙ” і засвітитися лампа “ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЮЩЕЙ”.
85   

Натисніть і тримайте на пульті управління електрообладнанням кнопку “ЗАКР. КРЬШКИ”.

Встановіть перемикач “РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕ” в положення “РАБОТА СУ”

На пульті управління електрообладнанням повинна згаснути лампа “ОТКР. КРЫШКИ” і після закривання кришок повинна засвітитися лампа “ЗАКР. КРЫШКИ”. Після установки перемикача “РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕ” в положення “РАБОТА СУ2 на пульті управління електрообладнанням повинна засвітитися лампа “ИСХОДНОЕ”.
86    Встановіть на виробі 9В391 тумблер “ПИТАНИЕ” в положення “ВКЛ”

На виробі 9В391 на світловому табло повинна засвітитися транспарант “ПИТАНИЕ”, на цифровому індикаторі повинне висвітитися число “862000”.

На пульті управління електрообладнанням повинна згаснути лампа “1 ПРОВОД” і зайняти лампи “2 ПРОВОД” і “РАЗРЯД АБ24В”. На пульті водія повинна засвітитися лампа “РАЗРЯД АБ24В”.

87    Натисніть на виробі 9В391 кнопку “КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУ”

На світловому табло вироби 9В391 повинні зайняти транспаранти: “ПОДКЛЮЧЕН 9В739”, “КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУ”.

На протязі не більш 15 секунд повинна згаснути напис “КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУ”, засвітитися транспарант “ГОТОВНОСТЬ 1”.

На виробі 9В394 повинна зайняти транспарант “ГОТОВНОСТЬ 1”.

88    Поверніть на виробі 9В394 ключ “ПУСК” по годинниковій стрілці до упора. На світлових табло виробів 9В391 і 9В394 повинні згаснути транспарант “ГОТОВНОСТЬ 1”, засвітитися транспарант “ПУСК РАЗРЕШЕН”.
89   

На світлових табло виробів 9В391 і 9В394 повинен згаснути транспарант “ПУСК РАЗРЕШЕН”, засвітитися транспарант

“ПУСК”

Через ~3 секунди на світловому табло

виробу 9В391 повинна згаснути

транспарант “ПУСК”, засвітитися транспаранти:

-  “ОТКАЗ”;

-  “ОТБОЙ ПРОВЕДЕН”;

-  “ГОТОВНОСТЬ 3”;

-  “БЛОКИРОВКА НАПРАВЛЯЩЕЙ”

На цифровому індикаторі виробу 9Б391 повинно згаснути число “862000” і засвітитися число “000100”. На виробі 9В394 повинна згаснути транспарант “ПУСК”, засвітитися транспарант “ОТБОЙ ПРОВЕДЕН”

90    Натисніть на виробі 9В391 кнопку “ТОРМОЖЕНИЕ ГМ”

На світловому табло виробу 9В391

повинна засвітитися і згаснути

транспарант “ЕМКОСНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ”, повинен засвітитися транспарант “ДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ”.

Через ~75 +15-10 з повинні згаснути транспаранти: “ДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ”, “БЛОКИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ”, засвітитися транспарант “ТОРМОЖЕНИЕ ОКОНЧЕНО”.

91    Встановіть на виробі 9В391 тумблер “ПИТАНИЕ” в положення “ОТКЛ”

На світловому табло виробу 9В391 повинні згаснути всі транспаранти. На пульті управління електрообладнанням повинні згаснути лампи “2 ПРОВОД, “РАЗРЯД АБ24В”, засвітитися лампа “1 ПРОВОД”. На пульті водія повинна згаснути лампа “РАЗРЯД АБ24В”.

92    Встановіть на пульті управління електрообладнанням перемикач “РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕ” в положення “СВЕРТЫВАНИЕ” На пульті управління електрообладнанням повинні згаснути лампи “ИСХОДНОЕ”, “ПРАВЫЙ,ЛЕВЫЙ (ПЕРЕДНИЕ ДОМКРАТЫ)”, “ПРАВЫЙ,ЛЕВЫЙ (ЗАДНИЕ ДОМКРАТЫ)”.
93    Після загоряння лампи “ПОДНЯТЫ (ДОМКРАТЫ)”. Встановіть на пульті управління електрообладнанням перемикач “РАБОТА СУ-ОТКЛ-СВЕРТЫВАНИЕ” - у положення “ОТКЛ”
94   

Натисніть і тримайте на пульті управління електрообладнанням кнопку “ОТКР (КРЫШКИ)”

Після загоряння лампи “ОТКР (КРЫШКИ)” відпустіть кнопку

На початку відкривання кришок на пульті управління електрообладнанням повинна згаснути транспарант “ЗАКР (КРЫШКИ)”, після повного відкривання кришок на пульті управління електрообладнанням повинен засвітитися транспарант “ОТКР (КРЫШКИ)”
95    Виключіть на пульті управління електрообладнанням вимикач “ПРИВОДЫ” На пульті управління електрообладнанням повинні згаснути лампи “ОТКР (КРЫШКИ)”; “ЗАКРЕП. НАПРАВЛЯЩАЯ”; “ПОДНЯТЫ ДОМКРАТЫ”.
96    Виключіть на пульті управління електрообладнанням вимикач “АГРЕГАТ”

На пульті управління електрообладнанням повинні згаснути лампи “АГРЕГАТ” і “1 ПРОВОД” і засвітитися транспарант “РАЗРЯД АБ24В”.

На пульті управління електрообладнанням і на пульті водія повинні згаснути лампи “РАЗРЯД АБ24В”.

97    Виключіть на пульті управління електрообладнанням вимикач “МАССА АБ24В” На пульті управління електрообладнанням і на пульті водія повинні згаснути лампи “РАЗРЯД АБ24В”.
98    Зупиніть двигун агрегату живлення.
99    Відкрийте люки водія і оператора.
100   

Проведіть зняття виробу 9В739 з напрямної в наступній послідовності:

-  відстикуйте кабелі С239 і С240;

-  встановіть кришки на роз’єми кабелів С239 і С240, на роз’єми Ш421 і Ш422 виробу 9В739, на роз’єми Ш425 і Ш426 перестикувальної панелі;

-  зніміть кабелі С239 і С240 з напрямної, скрутіть в бухти, діаметром не менше 10 діаметрів кабелю та покладіть в ящик на виробі 9П129;

-  переведіть рукоятку ручного приводу механізмів напрямної в верхнє положення.

101   

Відстикуйте кабель С265 від роз’єму “Ш” виробу АЭ1814

Закрийте кришку виробу АЭ1814.

Встановіть виріб АЭ1814 на штатне

місце.

102   

Винесіть виріб 9В394 з кабіни СПУ, відстикуйте роз’єм кабелю виробу 9В394 від роз’єму Ш3ОО перестикувальної панелі, намотайте кабель на котушку.

Встановіть виріб 9В394 на штатне місце

103   

Встановіть на виробі 9В396:

-  тумблер “ЗНАК ОП” - у положення "+" (при наявності тумблера на виробі 9В396);

-  інші органи керування – у положення “ОТКЛ” або “0”.

104    Приведіть пультову апаратуру НКПА до вихідного положення

Додаток 7

Таблиця перевірки ПрУ і ПУ системи прицілювання 9Ш129 на функціонування

I. Вихідне положення

Пульт

(блок)

Темблер

(перемикач)

Положення
БК СГ - откл

вимкнено

Контроль - откл

вимкнено

Канал А – канал Б

середнє

Контроль-самоконт.

сеоедне

I

1

II

1

III

1

IV

1

II. Перевірка на функціонування

Пульт

(блок)

Темблер

(перемикач)

Положення

час

очикування

Транспорант

Стан

транспоранта

1 2 3 4 5 6
ПУ ЕО Питание 9Ш129-откл

Питание 9Ш129

1 провод – 2 провод

2 провод

БК Контроль - откл

Контроль

Зааретир. горить
III

3

10″
I

3

1 – 5″ Контроль горить
III

4

1 - 2″ Контроль горить

5

1 - 2″ Контроль горить

6

1 - 2″

7

I

4

Контроль горить
1″ Контроль гасне
III

3

I

3

Готовність горить
Контроль горить
1″ Готовність гасне
Контроль гасне
III

9

I

4

Готовність горить
Контроль горить
1″ Готовність гасне
Контроль гасне
III

10

Контроль горить
Контроль - откл

вимкнено

I

1

III

1

Контроль гасне
Канал А – канал Б

канал А

10″
Контроль - откл

контроль

1 2 3 4 5
III

3

10″
I

3

1 – 5″ Контроль горить
III

4

1 – 2″ Контроль горить

5

1 – 2″ Контроль горить

6

1 – 2″ Контроль гасне

7

I

4

Контроль горить
1″ Контроль гасне
III

3

I

3

Готовність горить
Контроль горить
1″ Готовність гасне
Контроль гасне
III

9

I

4

Готовність горить
Контроль горить
1″ Готовність гасне
Контроль гасне
Контроль - откл

вимкнено

I

1

III

1

Канал А – канал Б

середнє

Канал А – канал Б

Канал Б

10″
Контроль - откл

Контроль

III

3

10″
I

3

1 – 5″ Контроль горить
III

4

1 – 2″ Контроль горить

5

1 – 2″ Контроль горить

6

1 – 2″ Контроль гасне

7

IV

2

Контроль горить

4

I

6

10″

7

Контроль горить

5

Контроль гасне
5″ Контроль горить
IV

5

Контроль гасне
III

7

1

I

8

Контроль горить
IV

3

Контроль горить

1

Контроль гасне
III

7

1

Контроль - откл

вимкнено

I

1

IV

2

Контроль горить

6

Контроль гасне
СГ - откл

СГ

Зааретир. горить
Зааретир. гасне
12″ Контроль горить
170″ Норма СГ горить
IV

7

Контроль гасне
II

2

х″ Норма СГ гасне
30″

3

30″ Норма СГ горить

4

х″ Норма СГ гасне
30″

5

30″ Норма СГ горить
СГ - откл

вимкнено

II

1

IV

1

Норма СГ гасне
12″ Зааретир. горить
Контроль - откл

Контроль

Контроль-самоконт.

Самоконтроль

III

7

I

3

5″ Контроль горить
Контроль гасне
III

5

Контроль горить

4

Контроль горить

3

Контроль горить

2

Контроль горить

1

Контроль гасне
I

2

Готовность горить
Контроль-самоконт.

Контроль

30″ Готовность горить
Контроль не висвтл.
Контроль-самоконт.

середнє

Канал А – канал Б

Канал А

Контроль-самоконт.

Контроль

30″ Готовность горить
Контроль не висвтл.
Контроль-самоконт.

середнє

Канал А – канал Б

Канал Б

Контроль-самоконт.

Контроль

30″ Готовность горить
Контроль не висвтл.
Контроль - откл

вимкнено

I

1

Канал А – канал Б

середнє

Контроль-самоконт.

середнє

Готовність гасне
ПУ ЕО 1 провод – 2 провод

1 провод

Питание 9Ш129-откл

вимкнено

Зааретир. гасне

Примітка: Якщо при проведенні перевірки виявлена невідповідність індікації та часових періодів очикування, перевірку необхідно провести повторно після проведення автоматичного циклу перевірки НКПА в режимі ТО-1. Повторна відмова свідчить про те, що ПрУ або ПУ потребує ремонту.


Додаток 8

ДОДАТОК ДО АКТУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ №158

Висновки про технічний стан виробу 9П129 зав.№ П1119

(за результатами перевірок на функціонування)

1.  Генератор Г-304 зі складу електрообладнання двигуна Д-144 не дає напруги 12в.

2.  Не припиняється операція підйому домкратів при досягненні ними крайнього верхнього положення. Лампа “ПОДНЯТЫ” на пульті управління електрообладнанням не загоряється.

3.  Не горить на пульті управління електрообладнанням лампа “ГОТОВНОСТЬ” – напрямна в крайньому верхньому положенні.

4.  Підтікання робочої рідини з редуктора в місцях ущільнення кришок і фланців.

5.  Привід насоса не працює - вимикач “ПРИВОДЫ” на пульті управління електрообладнанням включений, двигун АЖ працює.

6.  Робота гідроприводу супроводжується різким деренчанням, шумом, при цьому підйом напрямної або вивішування виробу відбувається нерівномірно, з поштовхами і ривками.

7.  Після натискання кнопки „КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО СУ” на світловому табло виробу 9В391 загоряється напис „ОТКАЗ ИЗОЛЯЦИИ”.

8.  Після натискання на кнопку “КОНТРОЛЬ” на світловому табло виробу 9В391 загоряється напис “ОТКАЗ 1В57-9В396”.

9.  При перевірці по комплексному тесту виріб зупиняється на тесті 3 (адреса останова 47517), або іде з цього тесту на початок комплексного тесту.

10.На виробі 9В391 не працює лічильник циклів.

11.При подачі живлення на систему 9Ш129 на блоці контролю не горить табло “ЗААРРЕТИР.”, Тумблер “СГ-ВЫКЛ.” знаходиться в положенні “ВЫКЛ”.

12.При перевірках не гасне табло “ЗААРЕТИР.” і не загоряється табло “КОНТРОЛЬ

13.При перевірці не горить табло “КОНТРОЛЬ” в положенні 4 перемикача

14.АКБ 12в (2шт.) зі складу електрообладнання шасі відпрацювали встановлений термін служби (7років 4міс) і за технічним станом відповідають V(п’ятої) категорії.

15.АКБ 12в (1шт.) зі складу електрообладнання двигуна АЖ відпрацювала встановлений термін служби (6років 6міс) і за технічним станом відповідає V(п’ятої) категорії.

16.АКБ 24в (1шт.) зі складу електрообладнання спеціальної частини відпрацювала встановлений термін служби (6років 3міс) і за технічним станом відповідає V(п’ятої) категорії.

17.Опалювально-вентиляційні установки ОВ-65 (обігріву рубки і двигуна АЖ) не працюють.

Голова комісії:

Члени комісії:

ЗДАВ ___________________

ПРИЙНЯВ: ____________________

ДОДАТОК ДО АКТУ Т/С №158

Перелік недоліків, виявлених при вивченні експлуатаційних показників, що обліковані в формулярах СПУ та її складових частин.

1.  Відомості про зберігання СПУ в формулярі відсутні, вид зберігання не встановлений.

2.  Підсумки напрацювань ресурсів за 2001-2003 роки не підведені, а з липня 2004 року облік напрацювань відсутній.

3.  облік напрацювань радіостанції Р-123, двох генераторів ВГ-7500н, двигуна АЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, які були замінені при проведенні КР, ведеться помилково, не з початкових показників, а продовжується облік тих складових вузлів, які були зняті з виробу.

4.  Додаткові аркуші, що вклеєні в розділи формуляру СПУ, не зареєстровані.

5.  Технічні обслуговування № 1 і № 2 з 2001 року не проводилися – в формулярах не обліковано, звітні документи про їх проведення відсутні.

6.  Щоденні технічні обслуговування з вересня 2002 р. не проводилися – в формулярі не обліковано, звітні документи про їх проведення відсутні.

7.  Повірки вимірювальних приладів з 1997 року не проводилися (періодичність – через 2 роки).

8.  Балони вогнегасників і балони повітряного запуску не освідчувалися з 1995 року (періодичність – через 5 років).

9.  Перевірки маси заряду і тиску в балонах вогнегасників не проводилися з червня 2000 року (періодичність – 1 раз на рік).

10.Фактична категорія зразка не відповідає документальної. СПУ потребує переведенню до ІV(четвертої) категорії.

Голова комісії:

Члени комісії:

ЗДАВ: ___________________

ПРИЙНЯВ: ____________________Информация © Центральная Научная Библиотека